رۋحانيات • 29 قاڭتار، 2020

ارداگەرلەرىمىزدىڭ ەرلىگى ەل سۇيىسپەنشىلىگىنە ابدەن لايىق

100 رەتكورسەتىلدى

«كۇركىرەپ كۇندەي ءوتتى عوي سوعىس...» (قاسىم امانجولوۆ). ءيا، اقىن جىرلاعانداي، كۇركىرەپ وتكەن، قانشاما ادامدى شالعىنداي جاپىرىپ، دۇنيەنى استاڭ-كەستەڭ ەتكەن، بەس جىل بويى، دالىرەگى 1418 كۇن، 1418 ءتۇن تالايدى قار جاستاندىرىپ، مۇز توسەندىرگەن سۇراپىل ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ اياقتالعانىنا بيىل – 75 جىل.
ەكىنشى جاھاندىق سوعىستا باقيلىق بولعان ارداگەرلەرىمىزگە تاعزىم ەتىپ، ولاردى ءاردايىم ەستەن شىعارماۋ، ال ارامىزدا جۇرگەندەرىنە بارىنشا جاعداي جاساۋ بارشا قازاقستاندىقتىڭ اينىماس پارىزىنا اينالعان... وسى ورايدا بۇگىن ءبىز «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ارداگەرلەر ۇيىمى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگى ورتالىق كەڭەسى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ومىرزاق وزعانباەۆپەن اڭگىمەلەسكەن ەدىك.

– ومىرزاق وزعانباي ۇلى، ەلى­مىز بيىل 1941-1945 جىلداردى قامتىعان سوعىستاعى جەڭىستىڭ 75 جىلدىعىن كەڭ اۋقىمدا اتاپ وتكەلى وتىر... بۇل جەڭىسكە بۇ­رىن­عى كەڭەس وداعىندا جان-جاق­تى، اسى­رەسە ساياسي-يدەولوگيالىق تۇر­عى­دان باسا نازار اۋدارىلعانى بەل­­گىلى. سول سياقتى قازىرگى تاۋەلسىز ەلى­­­مىزدە دە وسى جەڭىستىڭ وزىندىك ما­ڭىزى جوعالعان جوق. بۇگىنگى زاماناۋي، جاڭاشا كوزقاراستار بيى­گىنەن قاراعاندا، مۇنىڭ ءمانى نەدە؟

– جەتپىس جىلدان استام ۋاقىت ءومىر سۇرگەن كەڭەس وداعىن ءبىز تاع­دىردىڭ جازۋىمەن وتانىمىز دەپ قا­بىلدادىق. ال ءوزىڭ وتانىم دەپ تا­نىعان ەلدى قورعاۋ – ازاماتتىق مىندەت. سوندىقتان 1941 جىلى كەڭەس وداعىنىڭ باسىنا كۇن تۋىپ، ەل شەتىنە جاۋ تيگەندە قازاقستاندىقتار دا اتقا قوندى. وسى سوعىسقا ءبىزدىڭ رەسپۋبليكامىزدان 1 ميلليون 200 مىڭ ادام اتتاندى. بۇعان ەلىمىزدەن ەڭبەك باتالوندارىنا شاقىرىلعان 600 مىڭنان استام ادامدى، سونداي-اق مىندەتتى اس­كەري بورىشىن وتەپ جۇرگەن جە­رىنەن مايدانعا تارتىلعان 170 مىڭ جەرلەسىمىزدى قوسىڭىز. سوندا سوعىسقا شاقىرىلعان قازاقستاندىقتاردىڭ سانى 2 ميلليونعا جۋىقتايدى. ولار­دىڭ اراسىندا تىكەلەي سوعىس قيمىل­دارىنا قازاقستاندىق 1 ميلليون 400 مىڭعا تارتا جاۋىنگەر قاتىسقان. ولاردىڭ 601 مىڭى تۋعان جەرگە ورال­عان جوق.

سونىمەن قاتار سوعىس قاۋپى تونگەن ايماقتاردان جەدەل تۇردە ەلىمىزدىڭ اۋماعىنا كوشىرىلىپ اكەلىنگەن كوپ­تەگەن ستراتەگيالىق ماڭىزى زور زاۋىت­­تى ىسكە قوسىپ، ولاردان سو­عىس­­قا قاجەتتى ونىمدەر شىعارۋ ىسىنە جۇ­­مىلدىرىلعان جەرلەستەرىمىزدىڭ، اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىندا ەڭبەك ەتكەن انالارىمىزدىڭ، قارتتار مەن بالالاردىڭ دا سول قيىن كەزەڭدەردە جەڭىستى جاقىنداتۋعا قوسقان ۇلەسى وراسان زور بولعانى بەلگىلى.

نەگىزىنەن، جاۋدان ازات ەتىلگەن كوپ­تە­گەن ەل وزدەرىن قورعاپ قازا تاپ­قان، سوندا جەرلەنگەن جاۋىنگەرلەردىڭ ۇل­تىنا، دىنىنە قاراماي ەرەكشە قۇرمەتپەن قاراۋ ءۇردىسى ساقتالۋدا. بۇعان جەكە نەمەسە باۋىرلاستار زيراتىنا جەرلەنگەن قازاقستاندىق جاۋىنگەرلەرگە سول ەلدەردىڭ تاراپىنان كورسەتىلىپ وتىرعان تاعزىم-قۇرمەت دالەل. ونىڭ مىڭداعان مىسالىن ايتۋعا بولادى. ماسەلەن، دنەپردەن ءوتۋ ءۇشىن بولعان شايقاستا كورسەتكەن ەرلىگى ءۇشىن كەڭەس ودا­عىنىڭ باتىرى اتاعىن العان جۇ­ما­عالي قالدىعاراەۆ بەلارۋس مەم­لەكەتىنىڭ موزىر قالاسىن ازات ەتۋ بارىسىندا جالعىز ءوزى جاۋدىڭ 6 تانكىسىن جويعان. وسى ەرلىگى ءۇشىن ەكىنشى مارتە كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى اتاعىنا ۇسىنىلعان. بىراق بۇل اتاق قايتا بەرىلمەگەن. مىنە، قازاق باتىرىنا وسى قالادا ەسكەرتكىش ورناتىلعان. با­تىردىڭ باسىنان توپىراق اكەلۋگە بار­عان قازاقستاندىق دەلەگاتسيا جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ وعان دەگەن ەرەكشە ىقىلاسىنا كۋا بولعان.

– سوعىس ارداگەرلەرىنىڭ قاتارى سيرەپ كەلە جاتقانى بەلگىلى...

– ءيا، ءبىر وكىنىشتىسى، ۇلى وتان سوعىسىنا قاتىسقان ارداگەرلەردىڭ قاتارى كۇن وتكەن سايىن ازايىپ بارادى. تابيعاتتىڭ زاڭدىلىعى ءوز دەگەنىن ىستەمەي تۇرمايدى... بۇگىندە قازاقستاندا 1200 سوعىس ارداگەرى بار. ولاردىڭ 300-گە جۋىعى سوعىس مۇگەدەگى. ارامىزدا جۇرگەن سوعىس ارداگەرلەرىنىڭ جارتىسى توسەككە تاڭىلعان. ولاردىڭ بارلىعى 90 جاس­تان اسقان. وسى تۇستا تىل ارداگەر­لەرى تۋرالى دا ايتا كەتەيىن، ولاردىڭ سانى بۇگىندە ەلىمىز بويىنشا 120 مىڭعا جۋىق.

– سوعىس ارداگەرلەرىنە قامقور­لىق جاساۋ، الەۋمەتتىك-تۇرمىستىق جاعدايىنا كومەكتەسۋ ماسەلەسى قان­داي دەڭگەيدە؟

– ارداگەرلەردىڭ بارلىعى مەم­لەكەت­تىك ورگاندار مەن ارداگەرلەر ۇيىمدارىنىڭ تاراپىنان ەرەكشە قامقورلىققا الىنعان. ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرى زاڭ بويىنشا سالىقتان بوساتىلعان، تۇرعىن ۇي­مەن، جەر جانە زەينەتاقىمەن قام­­تاماسىز ەتىلگەن. سونداي-اق الەۋ­­­مەتتىك تولەمدەر ستاندارتتارى بويىن­شا قولداۋ شارالارىنىڭ كەشە­نىن الادى. سوعىس ارداگەرلەرىنە ارنال­عان الەۋمەتتىك قىزمەتتەر كومەك كور­سەتۋ­دىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىت­تالعان.

ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا جە­ڭىس­تىڭ 75 جىلدىعىنا وراي ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرى مەن مۇگە­دەكتەرىنە بەرىلەتىن بىرجولعى تولەم­دەردىڭ مولشەرى تەڭەستىرىلەتىنى بەلگىلى بولىپ وتىر.

«ارداگەرلەر ۇيىمى» ورتالىق كەڭەسىنىڭ الەۋمەتتىك جانە تۇرمىستىق ماسەلەلەرى جونىندەگى تۇراقتى كو­ميسسياسىنىڭ وتىرىستارىندا اردا­گەرلەردى الەۋمەتتىك قورعاۋدىڭ وزەك­تى ماسەلەلەرى تالقىلانادى. تال­قى­­لاناتىن تاقىرىپتار بويىنشا ماتەريالداردى وسى كوميسسيا مۇ­شەلەرى دايىندايدى، ولار ارداگەرلەر مەن زەينەتكەرلەردىڭ پروبلەمالارىن جەرگىلىكتى جەردە زەرتتەيدى. تالقىلاۋ ناتيجەلەرى بويىنشا ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرى مەن ولارعا تەڭەستىرىلگەن ادامدار ءۇشىن تۇرعىن ءۇي جاعدايلارىن، تۇر­مىستىق، مەديتسينالىق جانە مادە­ني قىزمەتتەردى جاقسارتۋ بويىنشا ۇسىنىستار جاسالدى. وسىعان ۇقساس جۇمىس وبلىستىق ارداگەرلەر كەڭەسىندە دە جۇرگىزىلۋدە.

ارداگەرلەردىڭ ورتالىق كەڭەسى ءداستۇرلى تۇردە 1 قازان – حالىقارالىق قارتتار كۇنىن كەڭ اۋقىمدا اتاپ وتەدى. ءبىز بۇل اتاۋلى داتانى ءبىر كۇن­مەن عانا شەكتەمەي، ايلىق اكتسيا رەتىندە ۇيىمداستىرىپ كەلەمىز. وعان بارلىق ايماقتار بەلسەنە قا­تىسادى. وسى اكتسياعا ەرىكتىلەر ۇيىم­دارى، ەلىمىزدىڭ مەكتەپتەرى مەن كول­لەدجدەرىنىڭ وقۋشىلارى اتسالىسادى. اكتسيا مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى – اردا­گەرلەردىڭ ماتەريالدىق، مادەني جانە تۇرمىستىق جاعدايلارىن كور­سەتەتىن الەۋمەتتىك كارتالارىنىڭ اي­ماقتىق كەڭەستەردە بولۋى جانە مەملەكەتتىك ورگاندار ارقىلى انىق­تالعان قيىندىقتاردى جويۋ بويىنشا شارالار قابىلداۋ.

جالپى، ارداگەرلەردىڭ بارلىق وتىنىشتەرى مۇقيات قارالىپ، ولاردىڭ حات­تارى مەن وتىنىشتەرى تىركەلىپ، تۇسىن­دىرۋلەر مەن جاۋاپتار بەرىلەدى. بۇل جۇمىستى ورتالىق كەڭەس جانە بارلىق ارداگەرلەر ۇيىمدارى تۇراقتى نەگىزدە جۇرگىزەدى.

بىردە-ءبىر ءوتىنىش جاۋاپسىز قال­مايدى، ءتىپتى ەگەر ماسەلە وڭ شەشىمىن تابا الماسا دا، ازاماتقا جان-جاق­تى زاڭگەرلىك كەڭەستەر بەرىلەدى. كوپ­تە­گەن ءوتىنىش كەلۋشىنىڭ جەكە قابىل­داۋىندا شەشىلەدى. ارينە ءبىرىنشى كەزەكتە وتان قورعاۋشىلا­رىنىڭ ەرلىك ىستەرىن ەستە ساقتاۋ شارالارى تۇرادى.

– ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىندە كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى اتا­عىن العان قازاقستاندىق ارىس­تاردان كىمدەر بار؟

– بۇل سوعىستا رەسپۋبليكامىزدىڭ ەرەكشە ەرلىگىمەن كوزگە تۇسكەن 500-دەن استام جاۋىنگەرى كەڭەس ودا­عىنىڭ باتىرى اتاعىن يەلەنگەن. قازاق­ستاندىق 4 ۇشقىش: تالعات بيگەلدينوۆ، لەونيد بەدا، يۆان پاۆ­لوۆ، سەرگەي لۋگانسكي كەڭەس وداعى­نىڭ باتىرى اتاعىن 2 مارتە الدى.

وكىنىشكە قاراي، بۇگىندە 1941-1945 جىلدارداعى سوعىستا كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى اتانعانداردان ەشكىم قال­مادى...

كەيبىر ادىلەتسىزدىكتەردىڭ، كوز جۇما قاراۋدىڭ كەسىرىنەن وسىنداي جو­عارى اتاق الا الماي قالعاندار قان­شاما دەسەڭىزشى... ايتپەسە، بۇل ساناتتاعىلاردىڭ قاتارى بۇدان دا كوپ بولاتىن ەدى. وسى ارادا ايتا كەتەيىن، تاريحشى بەرىك ابدىعالي ۇلى Nur Otan پارتياسىمەن بىرلەسىپ «ۇمىتىلعان قاھارماندار» – «زابىتىە گەروي» اتتى كىتاپ شىعاردى. وندا كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى اتاعىنا ەرەكشە ەرلىگى ءۇشىن ۇسىنىلعان 133 قازاق­ستاندىقتىڭ ەسىمدەرى، ولاردىڭ ەر­لىك­­تەرىن راستايتىن كومانديرلەر، نەگى­زىنەن پولك كومانديرلەرى قول قوي­عان قۇجاتتار بەرىلگەن. الاي­دا ولاردىڭ ەشقايسىسى كەڭەس ودا­عىنىڭ باتىرى اتاعىن العان جوق. بەرىل­گەن مالىمەتتەرگە سۇيەنە وتىرىپ، ورتالىق كەڭەس وسى كىتاپتا كور­­سەتىلگەن باتىرلاردىڭ ەسىمدەرىن ولار­­دىڭ كىشى وتاندارىنداعى كوشە­لەر مەن مەكتەپتەرگە بەرۋ جونىندە تۋىستارىنىڭ ۇسىنىستارىن اتقارۋ­شى ورگاندارعا جەتكىزۋدى كوزدەپ وتىر.

– «سوعىس بالالارى» دەگەن اتاۋ اراگىدىك بولسا دا ايتىلىپ قالادى. ولار كىمدەر؟

– 1941-1945 جىلدارداعى سوعىس كەزىندە كەم دەگەندە 6 اي جۇمىس ىستەگەن بالالار «سوعىس بالالارىنا» جاتادى. سوعىس اۋىرتپالىقتارى بالالارعا وڭاي تيگەن جوق.  بالالار، جاسوسپىرىمدەر ءتوزىمسىز جاعدايدا ءومىر ءسۇردى، اشقۇرساق ءجۇرىپ جۇمىس ىستەدى، سوعىستى، پارتيزان بولدى. «سوعىس بالالارىنىڭ» جاعدايى تۋرالى دا ويلاناتىن كەز كەلدى دەپ ويلايمىن.

– سوعىس ارداگەرلەرىنىڭ ونەگەلى ءومىر جولىن وسكەلەڭ ۇرپاقتى پا­تريوتيزمگە، وتاندى سۇيۋگە، قيىن­دىقتارعا توتەپ بەرە بىلۋگە تاربيە­لەۋ ىسىنە قۇرال رەتىندە پايدالانۋ ماڭىزدى. بۇل جونىندە نە ايتاسىز؟

– ءيا، ەلىن، جەرىن قورعاۋدا ەرەن ەرلىك كورسەتكەن تۇلعالاردىڭ ءومى­رىن دارىپتەۋ، ناسيحاتتاۋ جاستاردى جاقسىلىققا، وتانشىلدىققا تار­بيەلەۋدىڭ ءتيىمدى قۇرالى. ءبىز ءوز جۇ­مىسىمىزدا وسى باعىتقا ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ كەلەمىز. سوندىقتان مەك­تەپتەردە، كوللەدجدەردە، ۋنيۆەر­سي­تەتتەردە، كاسىپورىنداردا، مەم­لە­كەتتىك مەكەمەلەردە، بيزنەس قۇ­رى­لىم­­داردا اسكەري-پاتريوتتىق تاقى­رىپتا دوڭگەلەك ۇستەلدەر، كونفەرەن­تسيالار، سەمينارلار، كەزدەسۋ­لەر، پىكىر­تالاستار، سايىس­تار ۇيىمداس­تىرۋدى كۇن تارتىبىمىزدەن تۇسىرگەن ەمەسپىز.

جاستارعا پاتريوتتىق تاربيە بەرۋ ماسەلەلەرى رەسپۋبليكالىق، وب­­­­لى­س­تىق جانە اۋداندىق ارداگەرلەر ۇيىمدارىنىڭ پرەزيديۋمدارى مەن پلەنۋمدارىندا تۇراقتى قارا­لادى. ماسەلەن، بىلتىر، 26 ساۋىر­دە «ارداگەرلەر ۇيىمى» ورتا­لىق كەڭەسى پرەزيديۋمىنىڭ وتىرىسىندا «الماتى قالاسى مەدەۋ اۋدانى ارداگەرلەر كەڭەسىنىڭ جاستاردى پا­­تريوتتىق تاربيەلەۋدەگى جۇمىس تاجىريبەسى تۋرالى» ماسەلە قارالدى. وندا قابىلدانعان قاۋلى ارداگەرلەر ۇيىمدارىنىڭ وسى باعىتتاعى قىزمەتىن جانداندىرۋ قاجەتتىلىگىن كورسەتەدى.

– جەڭىستىڭ 75 جىلدىعىن اتاپ وتۋگە قاتىستى دايىندىق جۇمىس­تارى قانداي دەڭگەيدە جۇرگىزىلۋدە؟

– جەڭىس كۇنىن مەرەكەلەۋ ەلىمىز­دە ءاردايىم جوعارى دەڭگەيدە ۇيىم­داس­تىرىلىپ كەلەدى. بۇل ءۇردىس جەڭىس­تىڭ 75 جىلدىعىن اتاپ ءوتۋ بارىسىندا جالعاسىن تاباتىنى ءسوزسىز. قا­زىرگى تاڭدا ۇكىمەتتىڭ جوسپارى قابى­لداندى. وندا نەگىزىنەن ءداستۇرلى سي­پات­تاعى ماسەلەلەر قامتىلعان. بۇل مەرەيتويلىق شارالاردا حالىقتار دوستىعىنىڭ، بىرلىك پەن ىنتىماق، قوعامدىق كەلىسىمنىڭ ماڭىزدىلىعى ەرەكشە اتاپ كورسەتىلمەك. جالپى، جەڭىستىڭ 75 جىلدىعىنا وراي 67 ءىس-شارا جوسپارلانعان. ونىڭ ىشىندە ەڭ باستىسى اسكەري شەرۋ بولماق. قازىر وسى پارادقا سوعىس ارداگەرلەرىن قاتىس­تىرۋ ماسەلەسىن پىسىقتاپ جا­تىر­مىز. ولاردىڭ كەلىپ-كەتۋ شىعىن­دارى جەرگىلىكتى بيۋدجەتكە جۇكتەلگەن.

سونىمەن قاتار 75 جىلدىق اياسىندا سوعىس كەزىندە قازا تاپقان قا­زاقستاندىق جاۋىنگەرلەردىڭ جەر­لەنگەن جەرلەرىن انىقتاۋ ىسىنە باسىم­دىق بەرىلمەك. وسى ورايدا ايتا كە­تەيىن، قازىرگى تاڭدا «ارداگەرلەر تۋرالى» زاڭ جوباسى ازىرلەنىپ جاتىر. ول پارلامەنتكە ۇسىنىلادى دەپ كۇتىلۋدە. قۇداي قالاپ، بۇل زاڭ جوباسى 9 مامىرعا دەيىن قابىلدانسا، اردا­گەرلەر ءۇشىن ۇلكەن جاڭالىق بولار ەدى. قازىر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى وسى زاڭ جوباسىنىڭ ءبىر نۇسقاسىن ازىر­لەدى. ول ارقىلى ارداگەرلەردىڭ تۇرمىس­تىق، الەۋمەتتىك جاعدايى قايتا قاراس­تىرىلادى دەپ كۇتىلۋدە.

قازىرگى تاڭدا جات جەردە قالعان اتالارىنىڭ سۇيەگىن ىزدەپ جۇرگەن وتان­داستارىمىز وتە كوپ. ولارعا مەملەكەت تاراپىنان زاڭنامالىق تۇرعىدا قولداۋ كورسەتىلۋى كەرەك. بۇگىنگى كەزدە جەكەلەگەن ازاماتتار وزدەرىنىڭ جەكە بايلانىستارى ارقىلى ارەكەت ەتۋدە. ەندى بۇل ماسەلە زاڭنامالىق تۇرعىدا رەت­تەلسە، قانەكي. ءبىزدىڭ مايداندا قا­زا تاپقان قازاقستاندىقتاردىڭ باسىم بولىگىنىڭ سۇيەگى تمد اۋماعىندا جاتىر. مەنىڭشە، ەلىمىزدىڭ تمد ەلدەرىمەن قاتىناسى وتە جاقسى. اتال­عان ماسەلەنى قۇجات جۇزىندە رەت­تەۋگە ابدەن بولادى. سوندىقتان الگى زاڭ جوباسىندا وسى ماسەلە دە قامتىلادى دەگەن ءۇمىتىمىز بار. ءۇمىتىمىز اقتالسا، اتالارىن ىزدەگەن ازاماتتارىمىزعا ۇلكەن جەڭىلدىك بولاتىنى ءسوزسىز.

وتكەن جىلعى 26 ساۋىردە رەسپۋبلي­كالىق ارداگەرلەر ۇيىمىنىڭ كەزەكتى پلەنۋمىندا ەل جۇرتشىلىعىنىڭ قاتىسۋىمەن جەڭىستىڭ 75 جىلدىعىن مەرەكەلەۋگە دايىندىق ماسەلەسى قارالدى. بارلىق مىندەتتەر تمد-عا مۇشە ەلدەردىڭ پرەزيدەنتتەرى كەڭە­سىنىڭ شەشىمىمەن 2018 جىلدىڭ 28 قىر­كۇيەگىندە بەكىتىلگەن «1941-1945 جىلدارداعى ۇلى وتان سوعىسىنداعى جەڭىستىڭ 75 جىلدىق مەرەيتويىنا دايىندىق جانە ونى وتكىزۋ جونىندەگى نەگىزگى ءىس-شارالار جوسپارى» جانە ونى جۇزەگە اسىرۋدىڭ ۇكىمەتتىك جوسپارى اياسىندا ناقتىلاندى.

سونداي-اق بيىل ەلىمىزدەن شىق­قان كەڭەس وداعى باتىرلارىنىڭ اراسىن­داعى بىرقاتار تۇلعانىڭ 100 جىل­دىق مەرەيتويلارى جەڭىستىڭ 75 جىل­دىعىمەن قاتار كەلىپ وتىر. ولار: اعادىل سۋحامباەۆ، ءابۋ دوسمۇحام­بەتوۆ، جالەل قيزات ۇلى، قوجاباي جازىقوۆ، لەونيد بەدا (ەكى مارتە كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى)، ناعي ءىلياسوۆ، سۇلتان بايماعامبەتوۆ، تولەگەن توقتاروۆ. وسى شارالاردىڭ دا لايىقتى دەڭگەيدە وتۋىنە اتسالىسۋ جوسپارىمىزدا بار.

قوسىمشا ايتا كەتەيىن، جەڭىستىڭ 75 جىل­دىعىنا ارنايى وبلىستار مەن اۋداندار ورتالىقتارىندا اردا­گەرلەردىڭ قۇرمەتىنە سالىنعان اللەيالاردى، باسقا دا نىسانداردى تازالاۋ، ارلەۋ، ولاردىڭ تابيعاتتىڭ اسەرىنەن بۇزىلعان جەرلەرىن قالپىنا كەلتىرۋ، سونداي-اق ارداگەرلەردىڭ زيراتتارىنا كۇتىم جاساۋ باستى نازارىمىزدا بولماق.

قىسقاسى، سوعىس ارداگەرلەرىن، تىل ەڭبەككەرلەرى مەن ءفاشيزمدى جەڭۋگە ۇلەس قوسقان قازاقستاندىقتاردى قۇر­مەتتەۋ – پارىز. بىردە-ءبىر ارداگەر نازاردان تىس قالماۋى كەرەك. جەڭىستىڭ 75 جىلدىعىنا وراي كوپ­تەگەن جۇمىس اتقارىلۋدا. ءبىزدىڭ جاۋىنگەر-ارداگەرلەرىمىزدىڭ ەرلىگى حالىق سۇيىسپەنشىلىگىنە ابدەن لايىق.

 

اڭگىمەلەسكەن

جولدىباي بازار،

«Egemen Qazaqstan»

 

سوڭعى جاڭالىقتار

تەاتردىڭ ونلاين تارتۋى

رۋحانيات • كەشە

ءۇي جانۋارىنان ۆيرۋس جۇعا ما؟

كوروناۆيرۋس • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار