قوعام • 30 شىلدە، 2019

ەرلان سىدىقوۆ اباي ولەڭدەرىن وقۋ ەستافەتاسىن جالعاستىردى (ۆيدەو)

498 رەت كورسەتىلدى

عالىم، تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور، ل.ن.گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى ەرلان سىدىقوۆ اباي ولەڭدەرىن وقۋ ەستافەتاسىن جالعاستىرىپ، اقىننىڭ «اۋەلدە ءبىر سۋىق مۇز— اقىل زەرەك» اتتى ولەڭىن وقىدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

قىراۋدان جازىلعان حات

ادەبيەت • بۇگىن، 22:20

چەمپيوندار اۋىلدان شىعادى

ايماقتار • بۇگىن، 22:18

ايتماتوۆ ەلىنە ساياحات

تاريح • بۇگىن، 22:09

ناۋەن حازىرەتتىڭ ءمورى

جادىگەر • بۇگىن، 22:06

زاڭعار بيىكتەن كورىندى

تەننيس • بۇگىن، 22:00

قورجىندا قوس جۇلدە

سپورت • بۇگىن، 21:17

مىسىردا مىقتىلىق تانىتتى

سپورت • بۇگىن، 21:17

ەرتەڭ ەكى وبلىستا تۇمان تۇسەدى

اۋا رايى • بۇگىن، 20:36

ۇقساس جاڭالىقتار