15 ماۋسىم، 2011

مۇراجاي اشىلۋعا جاقىن

214 رەت كورسەتىلدى
ءار ءوڭىردىڭ وزىندىك تاريحى بار. نۇرا اۋدانىنىڭ دا وتكەنى مەن ءبۇ­گىنىنەن شەرتەر سىرى جەتكىلىكتى. بۇ­دان بىلاي قاراي ولكە شەجىرەسىنە تولىق قانىعۋعا مۇمكىندىك تۋعالى تۇر. كيەۆكا كەنتىندە بۇل كۇندە قۇ­رى­لىسى قىزۋ جۇرگىزىلىپ جاتقان مۇ­را­جاي عيماراتى سوعان جول اشپاق. وندا قويىلار قۇ­جاتتار مەن ءجادى­گەر­لەر ايماقتىڭ ارعى عاسىر­لارى­نان باستاپ قازىرگى كەزەڭىنە دەيىنگى تى­نىس-تىرشىلىگىن العا تارتاتىن بولادى. مۇراجاي – اۋداننىڭ تاۋەل­سىز­دىك­تىڭ 20 جىلدىعىنا ارنالعان  تار­تۋ­لارىنىڭ ءبىرى. وبلىستاعى ەڭ كو­رىك­تى اۋ­دان ورتالىعىنىڭ ءسانىن ودان سا­يىن ساۋلەتتەندىرە تۇسەر نىسان  بولماق. ايقىن نەسىپباي، قاراعاندى وبلىسى.
سوڭعى جاڭالىقتار

پاگانيني

ونەر • كەشە

وتىز جىلدىققا وي قورىتقان

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار