21 مامىر، 2011

قىردا قيمىل قىزدى

252 رەت كورسەتىلدى
قوستانايلىق ديقاندار  ءدان سەبۋدى باستادى. كوكتەمگى دالا جۇمىستارى بارلىق اۋدانداردا قاتار ءجۇرىپ جاتىر. وتكەن اپتادا ءبىر كۇن جاۋىپ وتكەن جاڭبىر ديقانداردىڭ  كوڭىلىن كوتەرىپ تاستادى. ماماندار جەردىڭ  ىلعالى جەتكىلىكتى،  ءدان سىڭىرۋگە توپىراق بابىندا دەپ وتىر. بۇگىنگە دەيىن اۋدانداردا بار­لىعى 100 مىڭ گەكتار جەرگە بيداي سەبىلدى. سونىمەن قاتار  150 مىڭ گەكتارعا مايلى دا­قىل­دار،  كارتوپ، باقشا ءونىم­دەرى، كوكونىس جانە جەمدىك  ءجۇ­گەرى مەن ءبىر جىلدىق ءشوپ ەگىلدى.  بۇل داقىلداردىڭ كولەمى 200 مىڭ گەكتارعا جەتكىزىلمەك. بيىل  وبلىستا بارلىعى 4 ميلليون 500 مىڭ گەكتارعا  ەگىن ەگىلمەك. ونىڭ ىشىندە  4 ميلليون 300 مىڭ گەكتارى ءداندى داقىلدار دا، قالعانى جازدىق  ەگىستىڭ ەنشىسىندە. بيىل كوكتەمگى دالا جۇ­مىستارىنا  وبلىستا تىڭعىلىق­تى دايىندىق جاسالدى. تەحنيكا ءبۇتىن، جانار-جاعارماي جەتكىلىكتى. وبلىس ديقاندارى  وتكەن قۋا­ڭ­شىلىق جىلدارى دا  ىلعال جابۋ تەحنولوگياسىنىڭ ارقاسىندا  قام­بانى استىقسىز قالدىرعان جوق. ماماندار مەن تاجىريبەلى ديقانداردىڭ  بيىل توپىراق ىلعالى جەتكىلىكتى بولادى دەگەن بولجامى بار.  قازىر بار­لىق  استىق القابىنىڭ جارتى­سىنان كوبى ۇزدىك تەحنولوگيامەن وڭدەلەدى. ارينە، بۇل تەحنولوگيا ءۇشىن تەحنيكا ساي بو­لۋى كەرەك. مەڭدىعارا اۋدا­نىن­داعى  قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى  سايران بۇقانوۆ باسقاراتىن «كاركەن» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگى تەحنيكاسىن  تۇگەلىمەن جاڭارتقان بولاتىن. سوندىقتان ولار  سوڭعى جىل­دارى  ىلعال جابۋ تەحنولو­گيا­سىنىڭ  ناتيجەسىن كورىپ كەلەدى. قامىستى اۋدانىنداعى  التىن­سارين اتىنداعى، اۋليەكول اۋدا­نىنداعى «ديەۆ» شارۋا­شىلىقتارى مەن قوستاناي اۋدانىنداعى «زارەچنىي» عى­لىمي-تاجىريبە ورتالىعى  اس­تىق ءوندىرۋدىڭ تۇگەلدەي وسى جاڭا ادىسىنە كوشكەن. ولارعا  ىلەسۋ ءۇشىن ءىرىلى-ۋاقتى شارۋا­شىلىقتاردىڭ  بارلىعى دا  الدىمەن تەحنيكاسىن  تۇگەن­دەۋگە ءمان بەرىپ وتىر. ساناۋلى كۇندى ساپالى پايدالانىپ قالعىسى كەلگەن ديقاندار قىردا ءدۇبىردى توقتاتپاق ەمەس. ءنازيرا جارىمبەتوۆا، قوستاناي.
سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار