مۇرات جەتپىسباەۆ«Egemen Qazaqstan»
1 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 28 اقپان، 2020

باۋىرجان بايبەك قىزىلوردا وبلىسىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەستى (ۆيدەو)

ەلباسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا باۋىرجان بايبەك ايماقتاردى ارالاۋدى جالعاستىرۋدا. قىزىلوردا وبلىسىنا جۇمىس ساپارى كەزىندە ول شيەلى جانە جاڭاقورعان اۋداندارىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەستى.