مەرۋەرت بۇركىتباەۆا«Egemen Qazaqstan»
1 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 14 مامىر، 2020

تولەبي اۋدانىنىڭ اكىمى وزەننىڭ ارناسىنان اسۋىنا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى (ۆيدەو)

تۇركىستان وبلىسى تولەبي اۋدانىنىڭ اكىمى باۋىرجان وماربەكوۆ قاسقاسۋ وزەنىنىڭ ارناسىنان تاسۋىنا قاتىستى رەسمي مالىمدەمە جاسادى.