ازامات قاسىم«Egemen Qazaqstan»
434 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 31 ناۋرىز، 2019

شقو التاي اۋدانىندا 500 ورىندىق سپورت كەشەنى بوي كوتەرەدى

بىلتىر جىل سوڭىندا جاڭا اتاۋعا يە بولعان التاي اۋدانىنىڭ ورتالىعى – التاي قالاسىندا باسسەينى بار 500 ورىندىق سپورت كەشەنى سالىنباق. قالانىڭ باس جوسپارىنا ەنگەن دەنە شىنىقتىرۋ جانە ساۋىقتىرۋ كەشەنى 2 قاباتتان تۇرادى دەپ جوسپارلانعان.

ايماقتار • 31 ناۋرىز، 2019

شقو ۇلان اۋدانىندا 100 ورىندىق دەمالىس بازاسى سالىنادى

وڭىردەگى ءتۋريزمدى دامىتۋعا قولايلى اۋدانداردىڭ ءبىرى – ۇلان اۋدانى. 2018 جىلى بۇل اۋدانعا 32 مىڭ تۋريست كەلىپ، 2017 جىلمەن سالىستىرعاندا 14 مىڭ ادامعا (74،5%) ۇلعايىپتى.

ايماقتار • 30 ناۋرىز، 2019

شقو ۇلان اۋدانىندا 11 ءسۇت قابىلدايتىن ورىن جۇمىس ىستەيدى

وسكەمەننىڭ ىرگەسىندەگى ۇلان اۋدانىندا سوڭعى جىلدارى اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىندا ىلگەرىلەۋشىلىك بايقالادى.

قازاقستان • 30 ناۋرىز، 2019

شقو-دا جازاسىن وتەۋشىلەر جۇمىسپەن قامتىلىپ جاتىر

ەلىمىزدە قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسىن ىزگىلەندىرۋ جانە تۇزەۋ مەكەمەلەرىندەگى جازاسىن وتەۋشىلەردى جۇمىسپەن قامتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ جاتقانى بەلگىلى. بۇل رەتتە شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى دەپارتامەنتىنە قاراستى وۆ 156/22 قاۋىپسىزدىگى بارىنشا تومەن مەكەمەسىندە دە ءتيىستى شارالار قولعا الىنۋدا.