سۇڭعات ءالىپباي«Egemen Qazaqstan»
740 ماتەريال تابىلدى

قازاقستان • 14 ناۋرىز، 2021

ىندەت پەن مىندەت: اگروسەكتورعا كورسەتىلگەن قولداۋ ناتيجەسىن بەردى

COVID-19 پاندەمياسى كەزىندە ەل باسىنا تۇسكەن جالپى قيىندىققا داعدارىپ قالماي ءوز قىزمەتىن بۇرىنعىسىنشا جالعاستىرعان سالالاردىڭ ءبىرى – اۋىل شارۋاشىلىعى. قانداي قيىندىق بولسا دا حالىققا ەڭ ءبىرىنشى ازىق-ت ۇلىك قاجەت. اتالعان سالا سەنىم ۇدەسىنەن كورىنە ءبىلدى.

ۇكىمەت • 12 ناۋرىز، 2021

ءبىلىم بەرۋ ءىسىن جەتىلدىرۋدىڭ قادامدارى قانداي؟

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا ءبىلىم بەرۋ سالاسىن جەتىلدىرۋدىڭ جۇيەلى ماسەلەلەرى قارالدى. بۇل ماسەلە بويىنشا ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى اسحات ايماعامبەتوۆ، نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمى التاي كولگىنوۆ، قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىمى ارحيمەد مۇحامبەتوۆ، جامبىل وبلىسىنىڭ اكىمى بەردىبەك ساپارباەۆ، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ەرالى توعجانوۆ بايانداما جاسادى.

ەكونوميكا • 03 ناۋرىز، 2021

بەس جىلدا اگروسەكتورعا 4 ترلن تەڭگە تارتىلادى

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا اگروونەركاسىپ كەشەنىن دامىتۋدىڭ جانە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارى قارالدى.

قوعام • 24 اقپان، 2021

بەس جىلدا ءبىر ميلليون وتباسى ءۇيلى بولادى

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا ءۇش ماسەلە قارالدى. ولار – ۇكىمەت، ۇلتتىق بانك جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى اراسىنداعى ماكروەكونوميكالىق ساياساتتىڭ 2021-2023 جىلدارعا ارنالعان شارالارىن ۇيلەستىرۋ بويىنشا كەلىسىم; تۇرعىن ءۇي ساياساتىنىڭ جاڭا تاسىلدەرى; ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ 2021 جىلعى سۋ تاسقىنى كەزەڭىنە دايىندىعى.

تەحنولوگيا • 19 اقپان، 2021

قولما-قول اقشادان – ونلاين تولەمگە

مىڭداعان جىل بۇرىن ادامزات قوعامىندا تەمىر اقشا پايدا بولعان كەزدە ساۋدا سالاسى ەرەكشە سەرپىلىستى باستان وتكەردى. سودان كەيىن قاعاز اقشانىڭ شىعۋى ساۋدانى ودان ءارى جەڭىلدەتە تۇسكەن. سەبەبى زاتقا زاتتى ايىرباستاۋدان گورى اقشامەن ەسەپ ايىرىسۋ ادامداردى كوپتەگەن شىعىننان قۇتقاردى.

ۇكىمەت • 17 اقپان، 2021

جۇمىستى جانداندىراتىن كەزەڭ

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلىمىزدىڭ 2021 جىلعى قاڭتارداعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ جانە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋىنىڭ قورىتىندىلارى قارالدى.

ساياسات • 10 اقپان، 2021

سالىق ساياساتى – سان ءىستىڭ باسى

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا سالىقتىق جانە كەدەندىك اكىمشىلەندىرۋ ماسەلەلەرى قارالدى. بۇل جونىندە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ءاليحان سمايىلوۆ پەن قارجى ءمينيسترى ەرۇلان جاماۋباەۆ بايانداما جاسادى.

پارلامەنت • 03 اقپان، 2021

پرەزيدەنت جۇكتەگەن مىندەتتەر قالاي جۇزەگە اسادى؟

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ بيىلعى 26 قاڭتاردا ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا بەرگەن تاپسىرمالارىن ورىنداۋ جونىندەگى شارالار قارالدى.

ۇكىمەت • 20 قاڭتار، 2021

حالىقتى جاپپاي ۆاكتسينالاۋ باستالادى

پرەمەر-مينيستر اسقار مامين جاڭارتىلعان قۇرامدا ۇكىمەتتىڭ العاشقى وتىرىسىن وتكىزدى. جاڭا تاعايىندالعان ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى اسەت ەرعاليەۆ پەن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سەرىك شاپكەنوۆ مەملەكەتتىك قىزمەتشى رەتىندە انت بەردى.

ۇكىمەت • 13 قاڭتار، 2021

ۇكىمەت وتكەن جىلدى قورىتىندىلادى

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلىمىزدىڭ 2020 جىلعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ جانە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋىنىڭ قورىتىندىلارى قارالدى.