قوعام • 16 تامىز، 2022

تەحنوپارك تەگىن وقىتادى

34 رەت كورسەتىلدى

Astana Hub تەحنوپاركى IT سالاسىندا كارەرانى جوسپارلاۋعا باعىتتالعان Beta Career باعدارلاماسىنىڭ جاڭا لەگىن ىسكە قوسپاق. قاتىسۋشىلار باعدارلاما بويىنشا تەگىن وقيدى.

بۇگىنگى تاڭدا قازاقستان مەن تمد ەلدەرىنەن 1 500-گە جۋىق ادام تابىس­تى جۇمىسقا ورنالاسۋ ءۇشىن وقۋدان ءوتىپ، ءوز داعدىلارىن شىڭداعان. Beta Career باعدارلاماسىنىڭ تۇلەكتەرى ءىرى IT كومپانيالاردا، سونىڭ ىشىندە اقش، مالايزيا جانە باسقا دا ەلدەردە جۇمىس تاپقان. كەيبىرى قاجەتتى تاعىلىمدامادان ءوتتى.

– IT مامانداردىڭ كوپشىلىگى كارەرانى قالاي ءتيىمدى قۇرۋ كەرەكتىگىن دۇرىس تۇسىنبەگەندىكتەن، ىستەپ جاتقان جۇمىسىنا، مانساپتىق وسپەۋىنە قا­ناعاتتانبايدى. دەنى سۇرانىسقا يە باعىتتاردى بىلمەيدى. بىراق تابىسقا جەتۋ ءۇشىن كەشەندى جوسپار قۇرۋ قاجەت. مىسالى، قازىر Go، Java، سونداي-اق Data Science ماماندارى مەن DevOps ينجەنەرلەرى سۇرانىسقا يە. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز – قاجەتتى، ەڭ باستىسى، قا­لاعان جۇمىستى تابۋعا كومەكتەسەتىن نەگىزگى داعدىلاردى ۇيرەتۋ، – دەيدى Astana Hub-تىڭ ەكسپورت جانە دامۋ جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتورى اباي ابسامەت.

Beta Career – مانساپ قۇرۋ پروتسەسى تۋرالى بىرەگەي تۇسىنىك بەرەتىن كە­شەندى ونلاين-كۋرس. باعدارلاماعا IT سالاسىنداعى ستۋدەنتتەر مەن تۇلەك­تەر قاتىسا الادى. وقىتۋ بەينە دا­رىس­تەردەن، پراكتيكالىق ۆەبينارلار­دان، ساراپشىلارمەن تەستىلىك سۇحباتتار­دان، ترەكەرلەرمەن كەزدەسۋلەر مەن كەڭەستەردەن، سونداي-اق ونلاين بوس ورىن­دار جارمەڭكەسىنەن تۇرادى.

وقىتۋ ناتيجەلەرى بويىنشا باع­دارلاما قاتىسۋشىلارى IT-كوم­پا­نيادا جۇمىسقا ورنالاسۋ ءۇشىن ءتيىمدى تۇيىندەمە جاساۋدى جانە ولارعا ىلەسپە حاتتار جازۋدى ۇيرەنەدى، تۇلعاارالىق قارىم-قاتىناس داعدىلارىن دامىتادى، IT سالادا قانداي ماماندىقتار سۇ­رانىسقا يە ەكەنىن ءبىلىپ، ۇزدىك كومپانيالاردا قاجەتتى جۇمىس تابۋعا مۇم­كىندىك الادى.

باعدارلامانىڭ جاڭا لەگى 22 تامىزدا باستالادى. قاتىسۋعا وتىنىمدەر 19 تا­­مىزعا دەيىن قابىلدانادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار