ايماقتار • 12 ءساۋىر، 2022

جاعداي ءجىتى نازاردا

36 رەت كورسەتىلدى

قازىرگى تاڭدا قاراعاندى وبلىسىندا قارعىن سۋ تاۋسىلىپ، سۋ تاسقىنى باسىلىپ، جاعداي تۇراقتى سيپات الدى. دەگەنمەن، ءساۋىردىڭ باسىندا كۇننىڭ كۇرت جىلىنۋى سالدارىنىڭ ءوڭىر تۇرعىندارىن ءبىراز اۋرەگە سالعانى راس ەدى.

ماسەلەن، وبلىس ورتالى­عىن­داعى وڭتۇستىك-شىعىس اۋدا­نىن­­داعى بىرقاتار كوپقاباتتى ءۇيدىڭ جەرتولەلەرىن سۋ الىپ، ونداعى تۇرعىندار قاۋىپسىز جەرلەرگە كوشىرىلدى. مۇنداي جاعداي قالانىڭ باسقا دا اۋداندارىندا، كوشەلەرىندە ءىشىنارا كەزدەستى.

جالپى، 1-10 ءساۋىر ارالىعىندا وبلىستىق تجد جەدەل شتابىنا اۋلا اۋماقتارىن سۋ باسۋ قاۋپى تۋرالى 286 حابارلاما كەلىپ تۇسكەن ەكەن. ءتيىستى ورگاندار بارلىق جاعداي بويىنشا جەدەل ارەكەت ەتىپ، سۋدى بۇرۋدىڭ شارالارىن دەر كەزىندە جۇزەگە اسىردى.

قاراعاندىنىڭ ءوز باسىندا بارلىعى 183 430 تەكشە مەتر قارعىن سۋ سورىلدى. سونىمەن قاتار ۇزىن­دىعى 3 680 مەتر ارىق تا­زارتىلدى. سۋ الۋ قاۋپى بار جەرلەرگە 26 979 دانا قاپ توسەلىپ، ۇزىندىعى 1 300 مەتر ۋاقىتشا بىلىكتەر تۇرعىزىلدى. بۇدان بولەك اتالعان ۋاقىت ارا­لىعىندا جول توسەمدەرى ارقىلى بارلىعى 44 سۋ تاسقىنى تىركەلدى. وبلىستاعى سامارقاند سىندى اسا ءىرى سۋ قويماسىنان سۋ اعىزۋ 400 تەكشە مەترگە دەيىن، ال ىنتىماق سۋ قويماسىنان 250 تەكشە مەترگە دەيىن ۇلعايتىلعانىن ايتا كەتكەن ءلازىم.

قاراعاندى وبلىسى تجد ءباس­­پاسوز قىزمەتىنىڭ اقپاراتى بو­يىنشا، 1 ساۋىردەن باس­تاپ سۋ تاسقىنىنا قارسى ءىس-شارا­لارعا اتالعان ۆەدومستۆو  بولىم­شەلەرىنىڭ، جەرگىلىكتى ات­قارۋشى ورگانداردىڭ، جول قىز­مەتتەرىنىڭ، پوليتسيانىڭ جانە كوم­­مۋنالدىق قىزمەتتەردىڭ مىڭ­نان استام قىزمەتكەرى مەن 266 بىر­لىك تەحنيكاسى جۇمىلدىرىلعان ەكەن.

ال قازىرگى ۋاقىتتا ماماندار وبلىس وزەندەرىندەگى سۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋى بايقالعانىن ايتادى. سونداي-اق دالاداعى قار دا تو­لىقتاي ەرىپ كەتكەن. سوعان قارا­ماستان، توتەنشە جاعدايلار دەپار­تا­مەنتى بارلىق ارنايى قىزمەت­تەر­دىڭ كەز كەلگەن دابىلعا ساقاداي ساي دايىن ەكەنىن جانە جاعدايدى با­قى­لاۋدا ۇستاپ وتىر­عانىن ءمالىم ەتتى.

 

قاراعاندى وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

تاعى 1650 قازاقستاندىق ىندەت جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 09:00

ۇقساس جاڭالىقتار