ايماقتار • 04 تامىز، 2021

جاستار قالانى جايقالتادى

22 رەت كورسەتىلدى

كەنشىلەر استاناسىندا جاز ايلارىندا جۇمىسسىز جۇرگەن جاستار ءۇشىن قاراجات تابۋدىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرى جاسالعان. ولار قالاداعى ساياباقتار مەن الاڭداردا جۇمىس ىستەپ، قالا كوشەلەرىن اباتتاندىرۋ ىسىنە اتسالىسىپ ءجۇر.

تاياۋدا قاراعاندى قالاسىنداعى «جاسىل ەل» جاستار ەڭبەك جاساقتارىنىڭ قا­تارىنا تاعى دا 50 جاۋىنگەر قا­بىل­داندى. ال جاز باسىنان بەرى اتال­عان ۇيىم بويىنشا 320 جاس جۇمىسقا الىنعان ەكەن.

قاراعاندى جاستار رەسۋرستىق ورتا­لىعىنىڭ باسشىسى سىمبات اۋباكىروۆا «جاسىل ەل» جۇمىس ماۋسىمىنىڭ وسىدان تۋرا ءبىر اي بۇرىن باستالعانىن ايتادى.

– جازعى ەكى ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 14 پەن 29 جاس ارالىعىنداعى 270 ادام جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى. ونىڭ ىشىندە 27 جاس كوپبالالى جانە 17-ءسى تولىق ەمەس وتباسىنان، 5 ادام قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىندا ەسەپتە تۇرعاندار ەسەبىنەن. ولار قالالىق ساياباقتار مەن گۇل­زارلاردى اباتتاندىرۋمەن جانە كو­گال-­

داندىرۋمەن اينالىسىپ ءجۇر، – دەدى ول.

«جاسىل ەل» جاساعى جاۋىنگەرلەرىنىڭ جۇمىسى تىڭعىلىقتى جانە تىندىرىمدى. ولار قالاداعى ورتالىق ساياباقتا، «ماڭگىلىك الاۋ» الاڭىندا، «جەڭىس» ساياباعىندا، وبلىستىق مەشىت اۋماعىندا، ترياتلون ساياباعىندا، «جاڭا مايقۇدىق» مادەنيەت ءۇيىنىڭ جانىنداعى گۇلزارلاردا، ن.نازارباەۆ پەن ن.ءابدىروۆ داڭعىلدارى بويىندا جانە اباي كوشەسىندە جۇمىس ىستەپ، قالانى اباتتاندىرۋ ىسىنە وزدەرىنىڭ ۇلەستەرىن قوسىپ ءجۇر.

جاستاردىڭ ەڭبەك جاساقتارى قىر­كۇيەك ايىنا دەيىن جۇمىس ىستەيتىن بولادى. ەڭبەكسۇيگىش ورەندەر جۇمىستان بولەك، ءتۇرلى ەكوكۆەستتەرگە، چەللەندجدەر مەن ترە­نينگتەرگە دە قاتىسىپ، جازعى دەما­لىس ۋاقىتىن ءتيىمدى پايدالانۋدا.

 

قاراعاندى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ءالتىنساريننىڭ ادامي بولمىسى

رۋحانيات • بۇگىن، 00:01

ۋاقىت جاراتقان ۇلى جىر

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار