قازاقستان • 16 ناۋرىز، 2021

پارلامەنتتىك تىڭداۋدا ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋ تاقىرىبى تالقىلانادى

21 رەت كورسەتىلدى

بۇگىن سەناتورلار الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ جانە عىلىم كوميتەتىنىڭ وتىرىسىندا تاياۋدا وتەتىن پارلامەنتتىك تىڭداۋعا دايىندىق بارىسىن تالقىلادى. ونداعى «جاھاندانۋ داۋىرىندە ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋ – كەشەندى جاڭعىرۋدىڭ نەگىزى» تاقىرىبىندا تىڭداۋلار وتكىزۋ اعىمداعى جىلدىڭ 30 ناۋرىزىنا جوسپارلانعان بولاتىن.

«پارلامەنتتىك تىڭداۋدىڭ تاقىرىبى اياسىندا الىنىپ وتىرعان نەگىزى بەس باعىت: تاۋەلسىزدىك جانە تاريحي تانىم; ەل مەن جەر; ءتىل جانە يماندىلىق; ۇلتتىق ءداستۇر جانە وتباسىلىق تاربيە; ءبىلىم مەن بىلىكتىلىك تالقىلانادى»، دەدى كوميتەت توراعاسى مۇرات باقتيار ۇلى.

تىڭداۋعا دايىندىق اياسىندا بىرقاتار مينيسترلىكتەر مەن ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ باسشىلىعىنىڭ، قوعام مەن زيالى قاۋىم وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن 10-عا جۋىق كەزدەسۋلەر مەن وتىرىستار بولدى. وندا فيلولوگيالىق ءبىلىم بەرۋدى رەفورمالاۋ، كوركەم ادەبيەت جانە مەكتەپ وقۋلىقتارىن ازىرلەۋ، سيرەك كەزدەسەتىن كىتاپتار مەن قولجازبالاردى تسيفرلاندىرۋ، مادەنيەت قىزمەتكەرلەرىنىڭ جالاقىسىن كوتەرۋ قاجەتتىگى، سونىمەن قاتار جاستار اراسىندا ازاماتتىق جانە رۋحاني، ەتنيكالىق جانە ۇلتتىق بىرەگەيلىكتى نىعايتۋ يدەيالارىن ناسيحاتتاۋ ماسەلەلەرى ايتىلدى.

سەناتورلار وسىعان دەيىن ۇكىمەتكە بىرقاتار تاقىرىپتىق ساۋالدار جولداپ، وندا ەلدىڭ كىتاپحانالارى مەن ارحيۆتەرىنىڭ جاعدايى، وقۋلىقتاردىڭ مەملەكەتتىك تىلگە اۋدارىلۋ ساپاسى جانە ت.ب.پروبلەمالاردى كوتەرگەن بولاتىن.

وسى جانە باسقا دا بىرقاتار ماسەلەلەر الداعى پارلامەنتتىك تىڭداۋدا تولىعىراق تالقىعا سالىنادى، ونىڭ ناتيجەسى بويىنشا ۇسىنىستار دايىندالاتىن بولادى. ودان كەيىن ۇكىمەتكە جىبەرىلەتىن ۇسىنىستار جاھاندانۋ داۋىرىندە ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتاۋعا  ۇلەس قوسۋى ءتيىس.

پارلامەنتتىك تىڭداۋدىڭ تىكەلەي ەفيردەگى كورسەتىلىمىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتىنىڭ رەسمي سايتىنان http://senate.parlam.kz/kk-KZ/live سىلتەمەسى ارقىلى كورە الاسىز.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇلى دالا مۇرالارى

ەلوردا • كەشە

ەكى جۇلدە – «ەگەمەندىكتەردە»

ەگەمەن قازاقستان • كەشە

تبيليسيدە توپ جاردى

سپورت • كەشە

كاردينگ شابۋىلى

قوعام • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار