قازاقستان • 07 ناۋرىز، 2021

شەتەلدەن 307 ازامات پتر انىقتاماسىز ۇشىپ كەلدى

17 رەت كورسەتىلدى

6 ناۋرىزدا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنا گەرمانيا، ءباا، مىسىر، تۇركيا، رەسەي فەدەراتسياسى، بەلارۋس رەسپۋبليكاسى، وزبەكستان جانە قىرعىزستاننان 17 حالىقارالىق اۋە رەيسى كەلدى.

2 561 اۋە جولاۋشىلارىنىڭ ىشىندە پتر-تەستىلەۋدىڭ تەرىس ناتيجەسى بار انىقتامامەن 2 254 ادام، انىقتاماسىز 307 قر ازاماتتارى كەلدى.

ونىڭ ىشىندە:

الماتى قالاسىنىڭ اۋەجايىنا – 13 رەيس، 2 128 جولاۋشى، انىقتامامەن - 1 889، انىقتاماسىز - 239;

نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اۋەجايىنا – 4 رەيس، 433 جولاۋشى، انىقتامامەن - 365; انىقتاماسىز - 68.

انىقتاماسىز كەلگەن قازاقستان ازاماتتارى كەلگەن جەرلەرى بويىنشا COVID-19-عا پتر-تالداۋ ادىسىمەن تەستىلەندى جانە كارانتيندىك ستاتسيونارلاردا ءوز ناتيجەلەرىن كۇتۋدە.

انىقتاماسىز كەلگەن 316 قر ازاماتىنىڭ پتر-تالداۋلارى تەرىس ناتيجە كورسەتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ءسوزدىڭ جەتى بوياۋى

تانىم • كەشە

ورازانىڭ ءار ءساتى ساۋاپ

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار