تاعايىنداۋ • 02 ناۋرىز، 2021

داۋرەن كەڭبەيىل قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى

1357 رەت كورسەتىلدى

قر ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن داۋرەن مارات ۇلى كەڭبەيىل قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى قر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلايدى.

داۋرەن كەڭبەيىل 1984 جىلى قوستاناي وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ل. گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن، م. لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن تامامداعان. ەڭبەك جولىن 2006 جىلى قر قارجى مينيسترلىگى قازىناشىلىق كوميتەتىنىڭ اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك ءبولىمىنىڭ جەتەكشى مامانى مىندەتىن اتقارۋشى بولىپ باستاعان.

2006-2013 جىلدارى — قر قارجى مينيسترلىگىنىڭ قازىناشىلىق كوميتەتىندە ءتۇرلى لاۋازىمداردا جۇمىس ىستەگەن. 2013 جىلى قر قارجى مينيسترلىگى كونتسەسسيالىق جوبالار باسقارماسىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.

2017-2019 جىلدارى — قر قارجى مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك قارىز الۋ دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى. 2019 جىلعى شىلدەدەن باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن — قر قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك قارىز الۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار