ەكونوميكا • 22 قازان، 2020

وڭتايلى ينتەگراتسيالانعان جۇيە

84 رەت كورسەتىلدى

قارجى مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى بيىل 9 قازاندا ءۇش قۇرامداستى ينتەگراتسيالانعان جۇيەنىڭ ءبىرىنشى مودەلى بىرىڭعاي تىزىلىمگە ەنگىزىلگەنى تۋرالى حابارلادى. وسى مودەل تۋرالى اقپارات كوميتەتتىڭ پورتالىندا ورنالاستىرىلعان.

ءۇش قۇرامداستى ينتەگراتسيا­لانعان جۇيە (بۇدان ءارى – ءۇيج) – دەرەكتەردى تىركەۋ جانە بەرۋ فۋنكتسياسى بار باقىلاۋ-كاسسا ما­شي­ناسىنان، قولما-قول اقشا­سىز تولەمدەردى قابىل­داۋعا ار­نالعان جۇيەدەن (قۇ­رىلعى­دان)، سونداي-اق ساۋدانى باسقا­رۋدى، قىزمەتتەر كور­سەتۋدى، جۇ­مىستار ورىنداۋدى جانە تا­ۋار­لاردىڭ ەسەپكە الى­­نۋىن اۆ­توماتتاندىرۋ جۇ­يەسى­مەن جا­راق­تاندىرىلعان جاب­­دىق­تان (قۇرىلعىدان) نەمە­سە ين­تە­گراتسيالانعان جۇ­يە­نىڭ بار­­لىق ءۇش قۇرام­دا­سىن الماستى­را­­­­تىن باع­­دارلامالىق-اپپارات­­تىق ك­ە­­شەن­نەن تۇراتىن ينتەگرا­­تسيا­لان­عان جۇيە.

وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا نەگىزىندە ارناۋلى سالىق رەجىمىن قولداناتىن دارا كاسىپكەرلەر ءۇشىن ءۇيج قولدانۋدىڭ بىرقا­تار ارتىقشىلىقتارى بار. بى­رىن­شىدەن، سالىق كەزەڭىندەگى، ياعني جارتى جىلدىق كىرىس بويىنشا شەگى 24 038 اەك-تەن (66،8 ملن تەڭگە) 94 086 اەك-كە (261،4 ملن تەڭگە) دەيىن ۇلعاي­تىلدى. ەكىنشىدەن، ققس بويىنشا شەك 30 مىڭ اەك-تەن 144 184 اەك-كە دەيىن، ياعني 83،3 ملن تەڭگەدەن 400،5 ملن تەڭگەگە دەيىن ۇلعايتىلدى. الاي­دا، بۇل ۇلعايۋ ءۇيج-ءدى پاي­دا­لانا وتىرىپ، قولما-قول اقشاسىز نىساندا (ياعني بانك كارتوچكالارى ارقىلى سا­تىپ الۋشىلارمەن ەسەپ ايىرىسۋ) جۇرگىزىلەتىن اينالىمدارعا عانا قول­دانىلاتىنىن ەسكەرۋ قاجەت.

وسىلايشا، قولما-قول اقشا­سىز ەسەپ ايىرىسۋدىڭ كۇندە­لىكتى وسۋىمەن دە جەكە كاسىپكەردىڭ سالىق­تاردى وڭتايلاندىرۋ ءۇشىن ءارتۇرلى سحەمالاردى قولدانۋ­دىڭ قاجەتى جوق. ءۇيج-دە سالىق­تىق ەسەپكە الۋ ءمودۋلى بار. بۇل جۇيەدە تاۋارلاردىڭ قوزعا­لىسى، سونداي-اق سالىق ەسەپتى­لىگىن، ونىڭ ىشىندە قىزمەتكەر­لەردىڭ جالاقىسى بويىنشا قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ەلەمەنتتەر كورسەتىلەدى. بۇل جۇيە جەكە كاسىپكەرلەردىڭ سالىق مىندەتتەمەلەرىن ەسەپكە الۋىن جانە ورىنداۋىن جەڭىلدەتۋگە ارنالعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار