ەكونوميكا • 22 قازان، 2020

حالىقتىڭ تۇتىنۋ شىعىستارى قىسقاردى

15 رەت كورسەتىلدى

ستاتيستيكا ورگاندارىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا بيىل ەكىنشى توقساندا حالىقتىڭ تۇتىنۋ شىعىستارى ءبىرىنشى توقسانمەن سالىستىرعاندا 6%-عا قىسقارعان. وسىلايشا، تۇتىنۋ شىعىستارى 170،6 ملرد تەڭگەگە ازايعان.

ءبىرىنشى توقساندا جان باسىنا شاققانداعى شىعىستار ورتا ەسەپپەن 163،6 مىڭ تەڭگەنى قۇرادى، ەكىنشى توقساندا – 154،5 مىڭ تەڭگە نەمەسە 9،1 مىڭ تەڭگەگە كەم بولدى، بۇل 18 ملن 760 مىڭ ادام حالىق سانىن ەسەپكە العاندا تۇتىنۋ شىعىستارىنىڭ جالپى 170،6 ملرد تەڭگەگە قىسقارۋىنا اكەلدى.

وڭىرلىك بولىنىستە ەكونوميكاسى ساۋداعا بارىنشا تاۋەلدى بولاتىن ەلدىڭ ەڭ ءىرى مەگاپوليسى – الماتى قالاسىندا شىعىس­تار ەڭ كوپ (9،2%-عا) تومەندەگەن (جالپى وڭىرلىك ونىمدەگى ۇلەسى 2019 جىلى 34،4%-دى قۇرا­دى، جالپى قازاقستان بويىنشا 17%-بەن سالىستىرعاندا). الماتىدان باسقا، ايتارلىق­تاي تومەندەۋ شىمكەنت قالاسىن­دا (-7،9%)، الماتى (-7،6%) جانە اقتوبە (-7،3%) وبلىستارىن­دا بايقالادى. بارلىق وڭىرلەر­دە شىعىستاردىڭ قىسقارۋى اياسىندا تەك قىزىلوردا وبلىسىندا ءبىرىنشى توقسانمەن سالىستىرعاندا 3،9%-عا ءوسۋ بايقالادى.

«ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنا شىعىندار جالپى ەل بويىنشا 2%-عا ءوستى، الايدا وڭىرلەر بو­يىنشا ايىرماشىلىق ەلەۋلى. ەگەر الماتى قالاسىندا ولار 6%-عا قىسقارسا، مىسالى، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا – 10%-عا وسكەن»، دەپ اتاپ ءوتتى «ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعى» اق بولجامداۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى دميتري شۋمەكوۆ.

تۇرعىنداردىڭ ءجۇرىپ-تۇرۋى بويىنشا شەكتەۋ شارالارىن ەسكەرە وتىرىپ، حالىقتىڭ ۇيدەن تىس جەردە تاماقتانۋعا ارنالعان شىعىستارى ەداۋىر – ءىس جۇزىندە ەكى ەسەگە قىسقارعان. بۇدان باسقا، الكوگولدى ىشىمدىكتەرگە جۇم­سالاتىن شىعىندار 15%-عا، ونىڭ ىشىندە جامبىل وبلى­سىندا – 55%-عا، ماڭعىستاۋ وبلى­سىندا – 37،6-عا ازايعان، ال قىزىلوردا وبلىسىندا سپيرتتىك ىشىمدىككە جۇمسالاتىن شىعىندار كەرىسىنشە 16%-عا كوپ شىعىندالا باستاعان.

سونداي-اق ساراپشى ازىق-ت ۇلىك ەمەس تاۋارلار تۇرعىسى­نان تۇرعىن ءۇي-جايلاردى اعىم­داعى كۇتىپ-ۇستاۋ جانە جوندەۋ ءۇشىن ماتەريالدارعا ارنال­عان شىعىندار ەكى ەسەگە، ال ءدارى-دارمەكتەرگە، ەمدەۋ جابدىق­تارى مەن اپپاراتۋراعا ارنالعان شىعىستار تورتتەن ءبىر ەسەگە ارتقانىن اتاپ ءوتتى.

«شىعىستاردىڭ ءۇشىنشى باعى­تى – اقىلى قىزمەتتەرگە كەلەر بولساق، قىزمەت كورسەتۋ سەك­تورىنىڭ ەداۋىر بولىگى ءارتۇرلى شەك­تەۋلەرگە ۇشىراعاندىقتان، حالىق­تىڭ وسى باعىتتاعى شىعىن­دارى تابيعي تۇردە 23%-عا ازايعان. ال وڭىرلەر بويىنشا – سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا 12،6%-دان، شىمكەنت قالاسىندا 37،6%-عا دەيىن»، دەدى ول.

قورىتىندىلاي كەلە، د.شۋ­مەكوۆ ءبىلىم بەرۋ قىزمەت­تەرىنە شىعىنداردىڭ ايتارلىق­تاي تومەندەگەنىن اتاپ ءوتتى (ەل بو­يىنشا ورتا ەسەپپەن 63%-عا جانە قوستاناي وبلىسىندا 35%-دان شىمكەنت قالاسىندا 86%-عا دەيىن).

 

سوڭعى جاڭالىقتار

دارىگەرلەرگە تارتۋ

تەاتر • بۇگىن، 08:50

ۇنەمدى وندىرىسكە – ۇلكەن قادام

ەكونوميكا • بۇگىن، 08:44

قازاقى بولمىستى ءحارري پوتتەر

ادەبيەت • بۇگىن، 08:39

قالىپتى ومىرگە ورالۋ قادامى

قوعام • بۇگىن، 08:28

قارتتارىم امان-ساۋ ءجۇرشى...

قوعام • بۇگىن، 08:27

ۇلتتىق تاريح جانە وقۋلىق

ءبىلىم • بۇگىن، 08:19

«تاۋەلسىزدىك» تەورەماسى

رۋحانيات • بۇگىن، 08:17

كوشباسشىلىق كىلتى

قوعام • بۇگىن، 08:16

سەنگەنىمىز – شەتەل ۆاليۋتاسى...

ەكونوميكا • بۇگىن، 08:14

بورتە حانىم

رۋحانيات • بۇگىن، 08:10

قارا شاڭىراقتىڭ قاسيەتى

قوعام • بۇگىن، 08:08

ەلگە العىستارىن جەتكىزدى

قوعام • بۇگىن، 08:03

وزبەكستان نارىعىنا شىعادى

ەكونوميكا • بۇگىن، 07:55

قوسىلۋ شارتىنا قول قويدى

قوعام • بۇگىن، 07:54

قۇس شارۋاشىلىعى قولداۋ كۇتەدى

ەكونوميكا • بۇگىن، 07:51

مۇنايى مول ماڭعىستاۋ

ايماقتار • بۇگىن، 07:50

تاكەن جازعان اشتىق

تاريح • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار