ايماقتار • 15 شىلدە، 2020

سۋ ايدىندارى 9 توننا قوقىستان تازارتىلدى

15 رەت كورسەتىلدى

ونلاين ءباسپاسوز كونفەرەنتسياسىندا وبلىستىق ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنىڭ باسشىسى رۋسلان تولەپباەۆ  "تازا سۋ ايدىندارى" رەسپۋبليكالىق ايلىعى اياسىندا  وبلىس  ورتالىعىنداعى ۋسولكا  قازانشۇڭقىرى اۋماعىندا، ۋسولكا وزەنىندە، ق.ساتباەۆ اتىنداعى  كانالدىڭ سۋ توراپتارىندا، بالىق شارۋاشىلىقتارىندا تازالىق شارالارى وتكىزىلگەن.

- ياعني، "تازا سۋ ايدىندارى" ايلىعىنا تابيعاتتى قورعاۋ مەكەمەلەرى مەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار، تابيعاتتى قولدانۋشىلار  قاتىستى. سۋدىڭ جاعاسى تۇرمىستىق قالدىقتاردان تازارتىلدى. بيىل كارانتينگە قاراماستان رەيد كەزىندە  وبلىستىڭ سۋ ايدىندارى شارۋاشىلىعىندا  140-تان استام تابيعاتتى قورعاۋ زاڭناماسىن بۇزۋ فاكتىلەرى انىقتالىپ، حاتتاما تولتىرىلدى. زاڭ بۇزۋشىلاردان 35 براكونەرلىك قارۋى مەن 10 قايىق، ءۇش موتورلى قايىق الىندى،-دەيدى ر.تولەپباەۆ.

ال، وڭىردەگى سۋ ايدىندارىندا زاڭسىز بالىق اۋلاعان تۇرعىندارعا 2 ميلليون تەڭگەدەن استام ايىپپۇل سالىنىپ، ايىپپۇل سوماسى ءوندىرىلگەن.

1

مىسالى، سۋ ايدىندارىنان 4 شاقىرىمنان استام يەسىز جاتقان اۋلار انىقتالىپ، شامامەن 9 تونناعا جۋىق قاتتى تۇرمىستىق قالدىق شىعارىلعان.

زاڭ بۇزۋشىلىقتاردى ەسەپتەي كەلسەك، ءبىر اي ارالىعىندا جءۇزۋ قۇرالىنسىز رۇقساتسىز جۇرگەنى ءۇشىن 7 جاعداي،  بالىق اۋلاۋ ەرەجەسىن بۇزۋدىڭ 28 رەت فاكتىسى تىركەلدى.

سونىمەن بىرگە، 12 كەلى  زاڭسىز اۋلانعان بالىق پەن ەكى ءجۇزۋ قۇرالى، 6 اۋلاۋ قۇرالى الىنىپ، بارلىعى 35 زاڭ بۇزۋشىلىق انىقتالدى.

جانۋارلار دۇنيەسىن قولدانۋعا شەكتەۋ قويۋ – جانۋارلاردى قورعاۋدىڭ ءبىر ءتاسىلى. وسى ۋاقىتتا  سۋ ايدىندارىندا كەز كەلگەن قۇرالمەن بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىىنادى، بالىقتاردىڭ ۋىلدىرىق شاشۋى كەزەڭىندە كاتەر جانە باسقا دا ءجۇزۋ قۇرالدارىمەن جۇرۋگە بولمايدى.

سونىمەن قاتار بيىل  بالىق شارۋاشىلىعى عىلىمىنىڭ كەڭەسى نەگىزىندە  ينسپەكتسيامەن بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالۋ مەرزىمىنە وزگەرىستەر دە ەنگىزىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار