الەم • 13 شىلدە، 2020

تۇركيا قازاقستانعا گۋمانيتارلىق كومەك جىبەردى

59 رەت كورسەتىلدى

تۇركيا رەسپۋبليكاسى مەن قازاقستان ۇكىمەتى اراسىنداعى تۇسىنىستىك مەموراندۋمى اياسىندا تۇركيا تاراپى گۋمانيتارلىق كومەك جىبەردى. 

"كوروناۆيرۋس ىندەتىنە بايلانىستى باستان كەشىپ جاتقان وسى قيىن-قىستاۋ كەزەڭدە تۇركيا دوس ءارى باۋىرلاس قازاقستاننىڭ جانىندا ەكەنىن جەتكىزگىمىز كەلەدى" دەلىنگەن حابارلامادا. 
· 30 دانا وكپەنى جاساندى جەلدەتۋ اپپاراتى
· 50 000 دانا “N95” بەتپەردەسى
· 100 000 دانا مەديتسينالىق بەتپەردە
· 35 000 دانا قورعانىش كوستيۋمى
· 2 000 دانا بەت قورعاۋشى ماسكالار
· 2 دانا پتر تالداۋىنا ارنالعان جابدىق
· 30 000 دانا SARS-CoV-2 (2019-nCov) RT-qPCR لابوراتوريالىق تالداۋ سىناۋىعى
· 30 000 دانا ۆيرۋستىق نۋكلەين قىشقىلىن وقشاۋلاۋ سىناۋىعى
· 10 000 قوراپ گيدروكسيوحلوروكين ءدارىسى

اتالعان قۇرالدار قايتارىمسىز نەگىزدە تارتىلعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

اداسقان بالالار امان-ەسەن تابىلدى

ايماقتار • 07 تامىز، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار