12 شىلدە، 2020

بالالاردىڭ جازعى دەمالىس باعدارلاماسى وتۋدە

18 رەت كورسەتىلدى

وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، باسقارما  قىزمەتكەرلەرى بيىل ءوڭىردە 1-10-سىنىپ وقۋشىلارىن جازعى دەمالىسىن وتكىزۋ بارىسىن مامىر ايىندا جوسپارلانعان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ياعني، جازعى كانيكۋل كەزەڭىندە وڭىردەگى ەپيدەميولوگيالىق جاعداي شارتتارىن ورىنداي وتىرىپ، بالالاردىڭ جازعى دەمالىسىن ءداستۇرلى نەمەسە قاشىقتىق فورماتتا وتكىزۋ باعدارلاماسى ازىرلەندى.

-قازىر جازعى دەمالىس، ساۋىقتىرۋ جانە بوس ۋاقىتتى وتكىزۋ شارالارىنا 105 مىڭنان اسا وقۋشىقاتىسۋدا. جانە 5587 وقۋشىنى ەڭبەك تەۋدە. ونىڭ ىشىندە ورمانشىلىقتاردا 193 وقۋشى،كاسىپورىندار مەن شارۋا قوجالىقتارىندا 3472،جوعارى سىنىپ وقۋشىلارىنىڭ ەڭبەك وتريادتارىندا – 1922 وقۋشى  جۇمىس جاساۋدا،- دەيءدى باسقارما ماماندارى.

ەلىمىزدەگى ەپيدەميولوگيالىق جاعدايعا بايلانىستى بالالاردى جازعى دەمالىسىن ونلاين فورماتتا وتكىزۋ دە جالعاسۋدا.

بۇل ماقسات ءۇشىن باسقارماسى جازعى دەمالىستى ۇيىمداستىرۋ بويىنشا ادىستەمەلىك ۇسىنىمدار، بالالاردىڭ بوس ۋاقىتىن وتكىزۋ جانە ءۇي جاعدايىندا جۇمىسپەن قامتىلۋىن ۇيلەستىرۋگە باعىتتالعان قاشىقتىق جوبالار كەشەنىن ازىرلەگەن.

ياعني،وبلىستىڭ قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى "دەمالىس OFF-line "مەكتەپ جانىنداعى لاگەرى" وبلىستىق قاشىقتىق جوباسىن ىسكە اسىرۋدا.

سونىمەن قاتار، ءاربىر اۋدان مەن قالادا بالالاردىڭ دەمالىسىن ونلاين فورماتتا وزىندىك جوبالار ىسكە قوسىلدى.

1

-بالالاردى مۋزىكالىق اسپاپتاردا ويناۋعا ۇيرەتۋ بويىنشا تەگىن ونلاين كۋرستار، قىزىعۋشىلىقتارى بويىنشا تاقىرىپتىق ساباقتار، اڭگىمەلەسۋ ساعاتتارى، شىعارماشىلىق كەزدەسۋلەر، توپتىق شەبەرلىك ساعاتتار، مۇراجايعا جانە قاسيەتتى ورىندارعا ۆيرتۋالدى ەكسكۋرسيالار، بايقاۋلار، ۆيكتورينالار، سپورتتىق جارىستار ۇيىمداستىرىلۋدا، - دەدى باسقارمادا.

وتكىزىلگەن ءىس-شارالاردىڭ قورىتىندىسى جازعى ۋاقىتتا بالالاردىڭ دەنساۋلىعىن نىعايتۋ، سالاۋاتتى ءومىر سالتىن قالىپتاستىرۋ، كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساۋ قاۋپىن ازايتۋدى ماقسات ەتەدى.

پاۆلودار وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار