قوعام • 10 شىلدە، 2020

جاعدايدى تۇراقتاندىرۋعا كۇش سالىپ جاتىر

21 رەت كورسەتىلدى

سوڭعى اپتادا شىمكەنت قا­لاسىندا جرۆي-مەن قا­تار پنەۆمونيا ىندەتى اسقى­نىپ كەتتى. سالدارىنان شا­ھار­داعى اۋرۋحانالاردا ناۋ­قاستار شامادان تىس ارتتى. ال ءدارىحانالاردا ءدارى-دار­مەك تاپشىلىعى ورىن ال­دى. جانىنا شيپا ىزدەگەن تۇر­عىندار ۇلكەندى-كىشىلى ءدارى­حا­نا الدىندا ۇزىن-سونار كەزەككە تۇردى. مىنە، وسى توتەنشە جاعداي كەزىندە باعانىڭ كۇرت ءوسىپ كەتۋىنىڭ الدىن الۋ ماق­ساتىندا قالا اكىمى مۇرات ايتەنوۆتىڭ توراعالىعىمەن شۇعىل توپ قۇرىلدى.

اتالعان توپ قالاداعى ءدارى-دار­مەك باعاسىنىڭ تۇراقتىلىعىن باقىلاۋعا كوشىپ، بىرقاتار ءدارىحا­نانىڭ باعانى زاڭسىز كوتەرگەنىن انىقتادى. اتقا­رىلعان جۇمىستار تۋرالى قالا اكىمى مۇرات دۇيسەن­بەك ۇلى تىكەلەي ەفير ارقىلى تۇر­عىن­دارعا ەسەپ بەردى.

بۇگىنگى جاعداي بويىنشا قالادا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 3 596 ازامات تىركەلىپ، 2097 ناۋقاس ەمدەلىپ شىقتى. شاھار باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، 1 ماۋسىمدا 867 كورونا­ۆيرۋس جۇقتىرعان ازامات تىر­كەل­سە، 1 ماۋسىم مەن 7 شىلدە ارا­لى­عىندا 2729 جاعداي تىركەلدى. ياعني ناۋقاستار سانى كۇرت ارتتى.

ماۋسىم ايىنىڭ باسىندا جۇق­­­­پا­لى اۋرۋحانالاردا توسەك­تىك ورىن قورى 490 بولعان. ال ماۋ­­سىم­نىڭ سوڭىنا دەيىن قوسىم­شا 160 تو­سەكتىك ورىن ۇيىم­داستى­رىلىپ، ناتي­جەسىندە توسەكتىك ورىن قورى 650-گە جەتتى. وندا 1 ماۋ­­سىم مەن 7 شىل­دە ارالىعىندا 1640 ناۋقاس جات­­قىزىلدى. ونىڭ ىشىندە 1276 – كوروناۆيرۋس جۇق­تىر­عاندار.

شىمكەنتتە ەلىمىزدە العاش بو­­لىپ پنەۆمونيا جانە جرۆي-مەن اۋىر­عاندارعا 633 توسەكتىك ورىن ۇيىم­داستىرىلدى. بۇل جو­­نىندە ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا قالا اكىمى مۇرات ايتە­نوۆ مالىم­دەدى. شاھاردا رەسپۋبليكادا ال­عاش­قىلاردىڭ ءبىرى بولىپ، وسى جىل­دىڭ 25 ماۋسىمىندا 51 ەمحانادا جرۆي مەن پنەۆمونيا­مەن اۋىرعان ناۋقاستارعا 633 توسەكتىك ورىن ۇيىمداستىرىلدى. ونىڭ ىشىندە 319-ى مەملەكەتتىك ءبىرىنشى مەديكو-سانيتارلىق كو­مەك ۇيىمدارىندا، 314-ءى جەكە ۇيىم­داردا اشىلدى. كۇنى­نە ورتا ەسەپپەن 2 مىڭ ناۋقاس قام­تىلۋدا. بۇگىنگە دەيىن 2753 ناۋ­قاس ەمدەلىپ شىققان.

 

250 «بوبروۆ» تىنىس الۋ اپپاراتى مەن 10 مونيتور...

قالا اكىمىنىڭ ايتۋىنشا، شاھار­داعى مەديتسينالىق قاجەتتى تەحنيكالار قورى جەت­كىلىكتى. وسى­عان وراي اۋرۋحانا­لاردى ماتەريالدىق قۇرال-جاب­دىق­تار­مەن قامتۋ ءىسى دە قولعا الىندى. اسا قاجەت دەگەن قۇرالدار كەزەڭ-كەزەڭىمەن جەت­كىزىلۋدە.

«قالادا مەديتسينالىق مەكە­مە­لەردە 323 يۆل اپپاراتى بار، ونىڭ 130-ى – ءپورتاتيۆتى اپپارات. سونىمەن قاتار 250 «بوبروۆ» تىنىس الۋ اپپاراتى جانە 10 مونيتور الىندى»، دەدى م. ايتەنوۆ.

قالالىق اكىمدىكتىڭ رەزەرۆىنەن كوروناۆيرۋسقا قارسى شارالارعا 1،8 ملرد تەڭگە ءبولىندى. ونىڭ 854 ملن تەڭگەسى ماتەريالدىق-تەح­نيكالىق بازانى كۇشەيتۋگە باعىت­تالعان.

قازىرگى تاڭدا 6 اۋرۋحانادا ار­­­­نايى وتتەگى ستانسالارى ور­­نا­­تى­لۋدا. 21 يۆل اپپاراتى الى­نىپ، جاقىن ارادا قويىلادى. بۇعان قوسا قالالىق بيۋدجەتتى وڭ­تايلاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگى­زىلۋدە. قوسىمشا يۆل، باسقا دا قۇرال-جابدىقتار، ءدارى-دارمەكتەر ساتىپ الۋعا 5 ملرد تەڭگە قارجى باعىتتاۋ جوسپارلاندى. سونىمەن قاتار مەديتسينا سالاسىنىڭ قىز­مەتكەرلەرىن قولداۋ شارالارى دا قاراستىرىلعان.

مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۆي-مەن اۋىرعان 569 جاعدايى تىر­كەلگەن. ونىڭ 129-ى تۇركىستان وب­لىسىنىڭ مە­ديتسينا قىزمەتكەرلەرى (143 دارىگەر، 258 مەدبيكە، 128 باسقا پەرسونال). جال­پى جاعدايداعى ۇلەسى – 15،8 پايىز.

مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن قول­­داۋ ماقساتىندا 2 764 مەديتسي­نا قىز­­مەتكەرىنە 780 ملن تەڭگە ەڭ­بەك­اقىلارىنا ۇستەمەاقى تو­لەن­دى. سونداي-اق حالىق قورى جانە دە­مەۋ­­شىلەردىڭ ەسەبىنەن 935 مەديتسينا قىزمەتكەرىنە 42،4 ملن تەڭگەگە ماتە­ريالدىق كومەك كورسەتىلدى.

جۇقپالى اۋرۋحانالاردا ناۋ­قاس­تارمەن تىعىز بايلانىستا جۇر­گەن 336 دارىگەردى قوناقۇيلەرگە جاي­­عاستىرىپ، تاماقپەن قام­تىپ، جۇمىسقا قاتىناۋى ۇيىمداس­تى­رىلدى.

م. ايتەنوۆ ەپيدەميالىق جاع­دايعا بايلانىستى 1 شىلدەدەن باس­تاپ 20 شىلدەگە دەيىن قالادا قاي­تادان كارانتين ەنگىزىلگەنىن اتاپ ءوتىپ، بارشا شىمكەنتتىكتەردى بۇل شەكتەۋ شارالارىنا تۇ­­سى­­نىستىكپەن قاراپ، وسىن­داي قيىن كەزەڭدە دۇر­بەلەڭگە سالىنباي، ساقتىق شارالارىن قاتاڭ ۇس­تا­نۋعا شاقىردى.

 

زاڭسىز ءدارى-دارمەك ساقتاعاندار جاۋاپقا تارتىلادى

بۇگىندە قالادا 10 ءىرى كوتەرمە ءدارى-دارمەك جانە مەديتسينالىق قۇ­رال-جابدىق جەتكىزىپ بەرۋشى مەكەمەلەر جۇمىس ىستەپ جاتىر. بۇل تۋرالى اتال­عان بريفينگتە قالا باسشىسى مالىم­دەدى.

«تىركەلگەن 730 ءدارىحانانىڭ 560-سى جۇمىس ىستەيدى. بۇگىنگى تاڭدا قالادا ءبىر ايلىق ءدارى-دار­مەك قورى بار. ونىڭ ىشىندە دەنە قىزۋىن تومەندەتەتىن 115 843 پرەپارات، ۆيرۋسقا قارسى 136 352 پرەپارات جانە 133 040 انتيبيوتيك بار. 44 253 قوراپ «س ۆيتاميندەرى» بار. شىمكەنت قالاسىنىڭ تاۋارلار مەن كورسەتىلگەن قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ دە­پارتامەنتىنىڭ اۋداندىق باس­قارمالارىمەن بىرلەسىپ، 4 مو­ني­­تورينگتىك توپ قۇرىلعان. موني­تورينگ بارىسىندا ءدارى باعاسىن نەگىزسىز وسىرگەندەرگە اكىمشىلىك شارالار قولدانىلاتىنى ەس­كەرتىلدى. ءدارىحانادا جوق دارىلەر­دىڭ ورنىنا بالامالارىن ۇسىنۋ دا ەسكەرتىلگەن»، دەدى مۇرات دۇي­سەنبەك ۇلى.

سونىمەن قاتار پوليتسيا دەپار­تا­مەنتى الىمقۇلوۆ كوشەسىنەن زاڭ­سىز ءدارى-دارمەك جانە مەديتسينا قۇ­رالدارىن ساقتاۋ جاعدايىن انىق­­تادى. اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان.

 

پنەۆمونيادان جازىلىپ شىققانداردىڭ قاتارى كوپ

وسى جىلدىڭ ماۋسىم ايىنىڭ باسىنان بەرى جرۆي-مەن، پنەۆمونيامەن اۋىرعاندار بويىن­شا شىمكەنت قالاسىندا 3 پرو­ۆي­زورلىق ستاتسيوناردا 320 تو­سەك­تىك ورىن اشىل­عان بولاتىن. ال 15-30 ماۋسىم ارا­لىعىندا 23 پرو­ۆيزورلىق ستا­تسيو­ناردا 2 960 توسەكتىك ورىن ۇيىمداس­تىرىلعان.

بۇگىنگى تاڭدا 26 مەملەكەتتىك جا­نە جەكە نىسانداردا 3010 پرو­ۆي­­زورلىق توسەكتىك ورىن جۇمىس ىستەپ تۇر.

ء«بىرىنشى ماۋسىمنان باس­تاپ 6340 پنەۆمونيامەن سىرقات­تا­نۋ­شىلىق تىركەلدى. ونىڭ 6060 نەمەسە 95،6 پا­يىزى اۋرۋحاناعا جات­­­قىزىلدى. ولار­دىڭ 60 پايىزى نەمەسە 3639 ناۋ­قاس ەمدەلىپ شىق­تى»، دەيدى قا­زىرگى جاعدايعا توق­تالعان قالا اكىمى.

ايتا كەتەرلىگى، شىمكەنتتە وسى جىل­­دىڭ 1 ماۋسىمىنان باس­تاپ جرۆي-مەن سىرقاتتانۋ بو­يىنشا 11 891 جاع­­داي تىركەلگەن. ونىڭ ىشىندە 535-ءى اۋ­رۋ­حاناعا جات­قىزىلىپ، 460 ناۋ­­قاس ەمدەلىپ شىققان.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار