ايماقتار • 20 مامىر، 2020

نۇر-سۇلتاندا قاي جەرلەرگە شومىلۋعا بولادى؟

19 رەت كورسەتىلدى

وسى كەزەڭدە كۇندەلىكتى 20 كاسىبي قۇتقارۋشى، 14 قايىق، سونداي-اق قوعامدىق قۇتقارۋشىلار قاتارىنان 30 ادام، ازاماتتىق قورعانىستى قامتاماسىز ەتۋ ورتالىعىنان 15 ادام جۇمىلدىرىلادى دەپ حابارلايدى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

تەكسەرىس قورىتىندىسى بويىنشا قالا اۋماعىندا 23 شومىلۋ ورنى انىقتالدى. ولاردىڭ ۇشەۋى عانا رەسمي رۇقسات ەتىلگەن: ورتالىق جاعاجاي، «تري پەسكاريا» جانە «استانالىق اۋلا» دەمالىس ايماعى، دەپ حابارلادى نۇر-سۇلتان قالالىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى ەسەن بايىروۆ.

«اۋدان اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسكەن ارالاۋ قورىتىندىسى بويىنشا الماتى – 3، بايقوڭىر – 1، ەسىل – 3 جانە سارىارقا – 3 اۋداندارىندا ون ۋچاسكەدە تەگىن جاعاجايلار اشۋعا شەشىم قابىلداندى»، – دەپ اتاپ ءوتتى ە. بايىروۆ.

سونىمەن قاتار، 9 مامىردان باستاپ تج دەپارتامەنتى اكىمدىكپەن بىرلەسىپ تىيىم سالۋ بەلگىلەرى مەن اقپاراتتىق ستەندتەر ورناتىپ، شومىلۋ ورىندارىنىڭ ءتۇبىن تەكسەرۋدە. دەمالىس ورىندارى مەن قالالىق جاعاجاي يەلەرىنە اقپاراتتىق حاتتار تابىس ەتىلدى. جاعاجاي ماۋسىمىنا كۇندەلىكتى پاترۋلگە جەكە قۇرامنىڭ 20 ادامى، 14 قايىق، سونداي-اق قوعامدىق قۇتقارۋشىلار قاتارىنان 30 ادام جانە قالا اكىمدىگىنىڭ ازاماتتىق قورعانىستى قامتاماسىز ەتۋ ورتالىعىنان 15 ادام قاتىسادى.

25 مامىردان باستاپ سۋ ايدىنى بويىندا ورنالاسقان تۇرعىن ءۇي الاپتارىندا، دەمالىس ايماقتارى مەن تىيىم سالىنعان شومىلۋ ورىندارى بويىنشا حالىقپەن تولىق اۋقىمدى اقپاراتتىق-ۇگىت-ناسيحات جۇرگىزىلەدى. سونىمەن قاتار، قالا اكۆاتورياسىندا پوليتسيا، تجد، ۇلتتىق گۆارديا بىرلەسكەن رەيد وتكىزۋ كەستەسى بەكىتىلدى. سونداي-اق سۋعا تۇسۋگە رۇقسات ەتىلگەن جانە تىيىم سالىنعان ورىندار كورسەتىلگەن پاترۋل كارتاسى جاسالدى. تجد مالىمەتىنشە، سوڭعى ءۇش جىلدا قالا اكۆاتورياسىندا 43 ادام قازا تاپتى. ونىڭ ىشىندە ءاربىر ءۇشىنشى ادام – 9-دان 15 جاسقا دەيىنگى بالا. سول كەزەڭدە قالا سۋ ايدىندارىندا 50 ادام، ونىڭ ىشىندە 14 بالا قۇتقارىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

«كيىك جاپپاي قىرىلىپ جاتىر»..

ايماقتار • بۇگىن، 14:15

پنەۆمونيادان 5 ادام قايتىس بولدى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 10:00

شقو-دا تۇرعىندار ەۆاكۋاتسيالاندى

ايماقتار • 09 ءساۋىر، 2021

تاسقىن قاۋپى اۋەدەن زەرتتەلدى

ايماقتار • 09 ءساۋىر، 2021

الماتىدا تاۋ باۋرايى وتقا وراندى

ايماقتار • 09 ءساۋىر، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار