ايماقتار • 15 ءساۋىر، 2020

ەرتە كەلگەن اققۋلار

264 رەت كورسەتىلدى

بۇگىندە «ىرگەدەگى كولىمىزگە اققۋ ۇشىپ كەلىپ قوندى» دەگەن حاباردى ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن ءجيى ەستيتىن بولدىق. اققۋلار ءتىپتى قالا ىشىندەگى ۇلكەن تۇرعىن ءۇي كەشەندەرى قۇرىلىسىنىڭ دامۋىنا بايلانىستى سوڭعى جىلدارى پايدا بولعان جاساندى كولشىكتەرگە دە كەلىپ قونۋدا.

بيىلعى جىلدىڭ تاعى ءبىر ەرەكشەلىگى قىس ىزعارىنان ءالى تولىق ارىلا قويماعان كەيبىر وڭىرلەرگە اققۋاردىڭ ەرتەرەك كەلىپ جاتقانى بايقالادى. ماسەلەن ەلىمىزدىڭ شىعىس وڭىرىندەگى كەيبىر اۋداندار قار قۇرساۋىنان ءالى بوساعان جوق. جەكەلەگەن ەلدى مەكەندەر اينالاسىندا قالىڭدىعى ءبىر مەترگە جۋىق قار جاتقانى جۋىقتا عانا جازىلدى. بىراق سوعان قاراماستان وسى وڭىرلەرگە دە قۇس كيەلىسى اققۋلاردىڭ ەرتەلەتىپ ۇشىپ كەلىپ جاتقاندىعىن جەرگىلىكتى تۇرعىندار قۋانىشپەن حابارلاۋدا.

ماسەلەن، جوعارىداعى سۋرەتتەگى شىعىس قازاقستان وبلىسى زايسان اۋدانىنىڭ ءبىرجان اۋىلدىق وكۋرگىنە قاراستى شەگەن فەرماسىنىڭ ىرگەسىندەگى شاعىن كولگە ءتورت اققۋ كەلىپ قونىپ، ءجۇزىپ جۇرگەندىگىن بىزگە وسى اۋداننىڭ الماتى قالاسىندا تۇرىپ جاتقان تۋماسى گۇلجانات ءيىسوۆا حابارلاپ، سۋرەتىن قوسا جولدادى.

«اققۋلار شاعىن كولگە وسىدان بىرەر كۇن بۇرىن عانا ۇشىپ كەلىپ قوناقتاعان ەكەن. كولدىڭ قارى ءالى تولىق ەرىپ بولماسا دا ولار وسىندا تۇراقتاپ قالعان. وسى جايدى اۋىل مەن اۋدان تۇرعىندارى ءبىر بىرىنەن ەستىپ، جان-جاققا قۋانىشپەن حابارلاۋدا. حالىق مۇنى جاقسى ىرىمعا بالاپ وتىر. ءتىپتى اققۋلاردى كورۋ ءۇشىن شەتتە جاتقان فەرماعا ارنايى بارماقشى بولىپ وتىرعاندار دا از ەمەس ەكەن. بىراق وعان ەلدەگى كارانتين جاعدايى كەدەرگى كەلتىرۋدە» دەيدى گۇلجانات.

ۇقساس جاڭالىقتار