ايماقتار • 08 ءساۋىر، 2020

اۋىلدارداعى دۇكەندەردە «تەك بەتپەردەمەن كىرۋگە رۇقسات!» دەپ جازىلعان

36 رەتكورسەتىلدى

اۋدان اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اۋدان اكىمىنىڭ اۋىل جونىندەگى ورىنباسارى ەرنۇر جاۋتىكباەۆ باستاعان مونيتورينگتىك توپ اۋدانداعى 6 اۋىلدىق اۋماقتىڭ دۇكەندەرى، دارىگەرلىك بولىمشەلەرىنە ارنايى رەيد  جۇرگىزۋدە.

رەيد ەلدەگى توتەنشە جاعدايعا وراي دۇكەندەر مەن بولىمشەلەردە ىندەتكە قارسى بەتپەردە كيۋ، انتيسەپتيكتەردىڭ بار-جوعىنا  ارنالدى.

وسى اپتادا شاقات، تولىباي، كەمەڭگەر اۋىلدارىنىڭ دۇكەندەرى مەن امبۋلاتوريالارى تەكسەرىلسە، ەكىنشى كۇنى زاڭعار، ەفرەموۆكا، روزوۆكا، روجدەستۆەنكا جانە لۋگانسك اۋىلدارىنداعى الەۋمەتتىك نىساندار نازارعا الىندى.

ال، تاۋارلار مەن قىزمەتتەر ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن قاداعالاۋ جونىندەگى اۋداندىق باسقارماسىنىڭ باس مامانى سايران ايتباەۆانىڭ ايتۋىنشا، ءار تەكسەرىس سايىن مانيتورينگتىك توپ دۇكەن ساتۋشىلارى جانە ساتىپ الۋشىلاردىڭ بەتپەردە تاعىپ، قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ورىندايتىندارىن بايقاعان.

ءتىپتى، دۇكەندەردە جەرگىلىكتى قولونەر شەبەرلەرى تىككەن بەتپەردەلەر ساتىلۋدا.

ماسەلەن، زاڭعار اۋىلىنداعى «اڭسار» دۇكەنىندە، كەمەڭگەر اۋىلىنداعى ساۋدا دۇكەندەرىندە بەتپەردەلەر ساتىلادى.

كەمەڭگەردەگى «اساي» دۇكەنىندە ەرەسەكتەرگە ارنالعان، بالالار ءۇشىن ءتۇرلى اشىق تۇستەرمەن جاسالعان بەتپەردەلەر دە بار.

دۇكەندەردە «تەك بەتپەردەمەن كىرۋگە رۇقسات!» دەگەن جازۋلار ىلىنگەن.

اۋىل تۇرعىندارى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا قازىر تۇسىنىستىكپەن قاراۋدا.

سونداي-اق، دۇكەندەر مەن دارىگەرلىك بولىمشەلەردە ىندەتپەن كۇرەستە الدىن-الۋ شارالارى جايلى جادىنامالار ىلىنگەن.

رەيدتەر بارىسىندا مونيتورينگتىك توپ دارىگەرلىك بولىمشەلەردىڭ اۋرۋ جۇقتىرعان ناۋقاستاردى قابىلداۋ ازىرلىگىن تەكسەردى.

اۋىل دارىگەرلەرى تەرمومەترلەر مەن جوعارى تەمپەراتۋراسى بار ناۋقاستاردى جەدەل قابىلداۋ ءۇشىن ءفيلترى بار كابينەتتەردى كورسەتتى.

 

پاۆلودار وبلىسى،

پاۆلودار اۋدانى

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار