ايماقتار • 07 ءساۋىر، 2020

شىمكەنت: تۇرعىندارعا توتەنشە جاعداي تالاپتارىن ساقتاۋ شارالارى ءتۇسىندىرىلدى

105 رەت كورسەتىلدى

شىمكەنتتە كوروناۆيرۋس ىندەتىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا شەكتەۋ شارالارىن تج دەپارتامەنتىنىڭ ماماندارى ۇيمە-ءۇي ارالاپ تۇسىندىرۋدە. 

توتەنشە جاعداي جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ كەلىسىمىمەن 4 ءساۋىر ساعات 21.00-دەن 15 ءساۋىر ارالىعىندا شىمكەنت قالاسى اۋماعىندا كارانتين رەجيمى ەنگىزىلدى. كارانتين كەزىندە تۇرعىندار مەن كولىكتىڭ بارلىق تۇرىنە شىمكەنت قالاسىنان شىعۋعا جانە قالاعا كىرۋىنە تىيىم سالىنادى. قوعامدىق دەمالىس ورىندارى، سونىمەن قاتار ساياباقتار مەن بالالار الاڭشالارىنا بارۋعا بولمايدى. قالا تۇرعىندارى ۇيلەرىنەن ازىق-ت ۇلىك، ءدارى-دارمەك، مەديتسينالىق كومەك، بانك جانە پوشتا قىزمەتتەرىن الۋ ءۇشىن عانا شىعا الادى.

ء«دال قازىرگى جاعدايدا ىندەتتەن ءوزىن-ءوزى وقشاۋلاۋ عانا قالا تۇرعىندارىن امان الىپ قالاتىندىعىن ەسكەرتەمىز. وسى ورايدا، ساقتىق شارالارىن قاتاڭ ۇستانۋ جولدارى قالا تۇرعىندارىنا تۇراقتى تۇسىندىرىلۋدە»، - دەيدى توتەنشە جاعداي دەپارتامەنتىنىڭ ماماندارى.

 

شىمكەنت

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار ارزانداپ كەلەدى

ەكونوميكا • بۇگىن، 13:31

بۇعىنىڭ مۇيىزدەرى ۇرلانعان

ايماقتار • بۇگىن، 11:38

سالاعا دەم بەرگەن جان

ەكونوميكا • بۇگىن، 10:01

الماتىدا جەر سىلكىندى

ايماقتار • بۇگىن، 09:23

تاتيانانىڭ ءتاتتى جىميىسى

رۋحانيات • بۇگىن، 08:39

اسپانداعى اردانا

قوعام • بۇگىن، 08:39

سۋپەركۋبوك كىمگە بۇيىرادى؟

سپورت • بۇگىن، 08:35

ءسوز سويىل №101

قوعام • بۇگىن، 08:23

قاعيداتى – قاراپايىمدىلىق

قوعام • بۇگىن، 08:17

نازىك تە ەرجۇرەك ارۋلار

قوعام • بۇگىن، 08:16

«التىن القالى» ايىم

ايماقتار • بۇگىن، 08:14

ولەڭدەر توپتاماسى

رۋحانيات • بۇگىن، 08:09

جۇرت ىزدەگەن جىبەك

ايماقتار • بۇگىن، 08:06

ءۇمىت شوعىن مازداتقان

قوعام • بۇگىن، 08:05

بيىكتەن قارايتىن ءبيبى

قوعام • بۇگىن، 08:04

مەيىرىم

رۋحانيات • بۇگىن، 08:02

بىلىكتى باسشى، ءبىلىمدى مامان

ايماقتار • بۇگىن، 08:01

تاعىلىمى تەرەڭ كاسىپ يەسى

رۋحانيات • بۇگىن، 07:54

عىلىم الەمىن ارلەگەندەر

رۋحانيات • بۇگىن، 07:51

ۇقساس جاڭالىقتار