ايماقتار • 07 ءساۋىر، 2020

شىمكەنت: تۇرعىندارعا توتەنشە جاعداي تالاپتارىن ساقتاۋ شارالارى ءتۇسىندىرىلدى

100 رەتكورسەتىلدى

شىمكەنتتە كوروناۆيرۋس ىندەتىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا شەكتەۋ شارالارىن تج دەپارتامەنتىنىڭ ماماندارى ۇيمە-ءۇي ارالاپ تۇسىندىرۋدە. 

توتەنشە جاعداي جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ كەلىسىمىمەن 4 ءساۋىر ساعات 21.00-دەن 15 ءساۋىر ارالىعىندا شىمكەنت قالاسى اۋماعىندا كارانتين رەجيمى ەنگىزىلدى. كارانتين كەزىندە تۇرعىندار مەن كولىكتىڭ بارلىق تۇرىنە شىمكەنت قالاسىنان شىعۋعا جانە قالاعا كىرۋىنە تىيىم سالىنادى. قوعامدىق دەمالىس ورىندارى، سونىمەن قاتار ساياباقتار مەن بالالار الاڭشالارىنا بارۋعا بولمايدى. قالا تۇرعىندارى ۇيلەرىنەن ازىق-ت ۇلىك، ءدارى-دارمەك، مەديتسينالىق كومەك، بانك جانە پوشتا قىزمەتتەرىن الۋ ءۇشىن عانا شىعا الادى.

ء«دال قازىرگى جاعدايدا ىندەتتەن ءوزىن-ءوزى وقشاۋلاۋ عانا قالا تۇرعىندارىن امان الىپ قالاتىندىعىن ەسكەرتەمىز. وسى ورايدا، ساقتىق شارالارىن قاتاڭ ۇستانۋ جولدارى قالا تۇرعىندارىنا تۇراقتى تۇسىندىرىلۋدە»، - دەيدى توتەنشە جاعداي دەپارتامەنتىنىڭ ماماندارى.

 

شىمكەنت

سوڭعى جاڭالىقتار

ەرتەڭ قىزىلوردادا كۇن كۇرت ىسيدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:22

اقمولادا 3 ادام سۋعا كەتتى

ايماقتار • بۇگىن، 13:42

ۇقساس جاڭالىقتار