ەلوردا • 05 ءساۋىر، 2020

تانىمال سپورتشىلار ەلوردا تۇرعىندارىمەن تاڭعى جاتتىعۋ جاسادى

49 رەتكورسەتىلدى

بۇگىن نۇر-سۇلتاندا جاپپاي تاڭەرتەڭگىلىك جاتتىعۋ ءوتتى. ول كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيامەن كۇرەستە قولداۋ كورسەتۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلدى دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

تاڭەرتەڭ ب.مومىش ۇلى كوشەسىنىڭ بويىنداعى كوپقاباتتى ۇيلەردىڭ تۇرعىندارى وزدەرىنىڭ بالكوندارىنا شىعىپ سپورتشىلارمەن بىرگە جاتتىعۋمەن اينالىستى. جاتتىعۋ بارىسىن بوكستان 2013 جىلعى الەم چەمپيونى مەرەي اقشالوۆ پەن 2017 جىلعى بوكستان الەم كۋبوگىنىڭ جەڭىمپازى ريمما ۆولوسەنكو جۇرگىزدى. تۇرعىندار سپورتشىلارمەن بىرگە تاڭەرتەڭگىلىك جاتتىعۋدا بەلسەندىلىك كورسەتتى.

«وسى قيىندىقتان وتەمىز. سوندىقتان ۇيدە وتىرىپ سابىر ساقتاپ، بالالارىڭىزبەن بىرگە ۇيدە سپورتپەن اينالىسىڭىزدار. ەلىمىز امان، جۇرتىمىز تىنىش بولسىن. ءبىز بىرگە ەڭسەرەمىز! ءبىز بىرگەمىز!»، - دەيدى 2013 جىلعى الەم چەمپيونى، بوكسشى مەرەي اقشالوۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

پاۆلوداردا ەكوبازار اشىلدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:09

ۇقساس جاڭالىقتار