ايماقتار • 05 ءساۋىر، 2020

پاۆلودارعا تۇركيادان ۇشىپ كەلگەن 102 ادامنان COVID-19 بەلگىلەرى تابىلمادى

90 رەتكورسەتىلدى

- وتانداستارىمىزدىڭ ەشقايسىسىنان COVID-19 بەلگىلەرى تابىلعان جوق. بارلىعىنىڭ دەنى ساۋ. ەندى ولار الداعى 14 كۇن ىشىندە دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا بولادى، - دەدى باق وكىلدەرىمەن وتكەن جيىندا وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ م.ا. ءبىرجان دوسمايلوۆ.

مالىمدەۋىنشە، تۇركيادان كەلگەن 102 قازاقستاندىق قازىر  كارانتيندىك گوسپيتالدا وقشاۋلانۋدا.

ۇشىپ كەلۋشىلەر اراسىندا ءبىزدىڭ ءوڭىردىڭ جانە كورشىلەس وبلىستاردىڭ تۇرعىندارى دا بار.

ءبىرجان دوسمايلوۆتىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ بارلىعى دا مەديتسينالىق ارنايى ساراپتامادان وتكەن.

ال قازىر وڭىردە 1645 ادام ىندەتكە قاتىستى باقىلاۋعا الىنسا، 696 ادامنان باقىلاۋ الىنىپ تاستالدى.  قازىر 949 ادام باقىلاۋدا، 33 ادام ستاتسيوناردا، 916 ادام ءۇي كارانتينىندە.

 

پاۆلودار

 

سوڭعى جاڭالىقتار

پاۆلوداردا ەكوبازار اشىلدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:09

جۇزدەگەن تۇرعىنعا جۇمىس تابىلدى

ايماقتار • بۇگىن، 12:44

ۇقساس جاڭالىقتار