ايماقتار • 04 ءساۋىر، 2020

شىمكەنت: م. ايتەنوۆ قالالىق ەمحانالاردىڭ جۇمىسىمەن تانىستى

59 رەتكورسەتىلدى

بۇل تۋرالى شىمكەنت قالاسىنىڭ اكىمى مۇرات ايتەنوۆ Instagram الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريا ەتتى.

- ءبىرىنشى ماقسات - ولاردىڭ  بارلىق قاجەتتىلىكتەرمەن قامتاماسىز ەتىلگەنىن انىقتاۋ، تج رەجيمىندە قىزمەتكەرلەردىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن ءبىلۋ جانە ەڭ باستىسى – وسى قيىن ۋاقىتتا دارىگەرلەردى قولداۋ. مىسالى، №5 ەمحانادا جۇمىس ساۋاتتى جاسالعان. بارلىق پروتسەستەر اۆتوماتيزاتسيالانعان. №6 جانە №7 ەمحانالاردا ازداعان كەمشiلiكتەر بار، بىراق ولاردى وڭاي شەشۋگە بولادى. 

مەن بۇگىن 24/7 رەجيمىندە جۇمىس ىستەيتىن دارىگەرلەردiڭ وپتيميزم ساقتايتىنىنا كوز جەتكىزدىم. ال بۇگىن ولار قازiرگi كۇننىڭ ناعىز قاھارماندارى. ولار ءبىرىنشى بولىپ سوققى الادى. وزدەرىنە قاۋiپ ءتونiپ تۇرسا دا، ولار كۇندىز جانە تۇندە قاۋىپتى جاۋمەن كۇرەسەدى. ولار ءبىزدى قاۋىپتەن قورعاۋ ءۇشىن تۋىستارىن دا كورمەيدى. مەن قالامىزدىڭ بارلىق تۇرعىندارىنىڭ اتىنان ولارعا راحمەت! ايتامىن، - دەدى اكىم ءوز جازباسىندا.

 

ءوز سوزىندە شاھار باسشىسى قالا تۇرعىندارىنا ساقتىق شارالارىن بارىنشا كۇشەيتۋدى، سونداي-اق تازالىق پەن ۇقىپتىلىققا ەرەكشە ءمان بەرىپ، ۇيدە بولۋعا شاقىردى. 

 

شىمكەنت

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار