كوروناۆيرۋس • 20 ناۋرىز، 2020

ءۇي كارانتينىندەگى وتباسىنىڭ بارلىق مۇشەلەرى نەنى ەسكەرۋى كەرەك؟

1085 رەتكورسەتىلدى

دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءۇي كارانتينىندەگى وتباسىنىڭ بارلىق مۇشەلەرىنە ارنالعان نۇسقاۋلىقتى جاريالادى. 

وندا مىنالار قامتىلعان: 

  1. كۇنىنە كەمىندە ەكى رەت دەنە تەمپەراتۋراسىن ولشەڭىز.
  2. ءۇي-جايلاردى كۇنىنە كەمىندە ەكى رەت جەلدەتىڭىز.
  3. بولمەنى كۇن سايىن ىلعالدى تازالاڭىز.
  4. قولدى ءجيى سابىنمەن جۋىڭىز نەمەسە سپيرتتىك نەگىزدەگى انتيسەپتيك قولدانىڭىز، قولدى ءبىر رەت قولدانىلاتىن سۋلىقتارمەن سۇرتكەن ءجون.
  5. وتباسىنداعى ءاربىر ادام جەكە ىدىس-اياق پەن جەكە گيگيەنا قۇرالدارىن پايدالانۋى كەرەك.
  6. بوگدە ادامداردىڭ كەلۋىنە رۇقسات ەتپەڭىز.
  7. تۇشكىرگەندە نەمەسە جوتەلگەندە ءبىر رەت قولدانىلاتىن سۋلىقپەن اۋىز بەن مۇرىندى باسىڭىز، سوسىن قولدى سابىنمەن جۋىڭىز نەمەسە سپيرتتىك نەگىزدەگى انتيسەپتيكپەن تازارتىڭىز.
  8. وتباسىنىڭ كەز كەلگەن مۇشەسىندە تەمپەراتۋرا نەمەسە السىزدىك بەلگىلەرى بايقالسا كارانتين تۋرالى حاباردار ەتىپ جانە ءوتىنىش بەرۋ سەبەبىن كورسەتە وتىرىپ Call ورتالىققا (1406) دەرەۋ حابارلاسىڭىز نەمەسە جەدەل جاردەم (103) شاقىرىڭىز. سونداي-اق سۇراق تۋىنداعان جاعدايدا 1406 نومىرىنە قوڭىراۋ شالۋىڭىزعا بولادى.
سوڭعى جاڭالىقتار

ەرتەڭ قىزىلوردادا كۇن كۇرت ىسيدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:22

اقمولادا 3 ادام سۋعا كەتتى

ايماقتار • بۇگىن، 13:42

ۇقساس جاڭالىقتار