ايماقتار • 19 ناۋرىز، 2020

توتەنشە جاعداي ماماندارى رەيد جۇرگىزدى

13 رەتكورسەتىلدى

وسكەمەن – ريددەر – التاي اۋدانى – كاتونقاراعاي اۋدانى باعىتىندا رەيد جۇرگىزدى.

ەلىمىزدەگى تاسقىن قاۋپى زور وڭىرلەردىڭ ءبىرى – شىعىس قازاقستان. وسى رەتتە جاقىندا ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ توتەنشە جاعدايلار كوميتەتى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى مارات كۇلدىكوۆ، وبلىستىق تجد باستىعىنىڭ ورىنباسارى د.تيتوۆ، ازاماتتىق قورعانىس سالاسىنداعى اپاتتىڭ الدىن الۋ جانە باقىلاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى الەكسەي شتىكەل، سونداي-اق «كازگيدرومەت» وكىلدەرىمەن بىرگە «قازاۋەقۇتقارۋ» اق-نىڭ «Eurocopter» تىكۇشاعىنا ءمىنىپ، وسكەمەن – ريددەر – التاي اۋدانى – كاتونقاراعاي اۋدانى باعىتىندا رەيد جۇرگىزدى.

رەيد بارىسىندا قۇزىرلى ورگانداردىڭ وكىلدەرى التاي اۋدانىنداعى مالەەۆكا، زۋبوۆكا، پۋتينتسەۆو، بوگاتىرەۆو، بىكوۆو، سونداي-اق كاتونقاراعاي اۋدانىنداعى سەننوە، كوروبيحا، بارلىق، كاتونقاراعاي سىندى ەلدى مەكەندەر ورنالاسقان ءۇلبى، گروموتۋحا، تۇرعىسىن جانە بۇقتىرما سياقتى وزەندەرىندەگى احۋالدى تەكسەردى. «تەكسەرىس بارىسىندا تاۋلى ايماقتاردا قار ەرۋ ۇدەرىسىنىڭ جىلدامداعانىن بايقادىق. بۇل اسىرەسە، ريددەر مەن كاتونقاراعاي اۋداندارىنا قاتىستى. دەگەنمەن ازىرگە الاڭداۋعا ەش نەگىز جوق. جاعداي ءجىتى باقىلاۋدا» دەيدى م.كۇلدىكوۆ. بەلگىلى بولعانداي، ماماندار ءوڭىردىڭ ەرتىس جانە بۇقتىرما سياقتى وزەندەرىندە مۇز جارۋ جۇمىستارىن باستاپ كەتىپتى. ماسەلەن، سەمەي قالاسى مەن التاي، شەمونايحا جانە بورودۋليحا اۋداندارىنىڭ اۋماعىندا قولعا الىنعان وسىنداي ءىس-شارالار ناتيجەسىندە جالپى اۋماعى 70 مىڭ شارشى مەترگە جەتەتىن مۇز جويىلعان.

شىعىس قازاقستان وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار