ساياسات • 09 قازان، 2019

نۇرسۇلتان نازارباەۆ ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرلان تۇرعىمباەۆتى قابىلدادى

63 رەتكورسەتىلدى

كەزدەسۋ بارىسىندا قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ توراعاسىنا ەلدەگى قىلمىستىق احۋال جانە مينيسترلىكتىڭ قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا قابىلداعان شارالارى تۋرالى اقپارات ۇسىنىلدى. بۇل تۋرالى تۇڭعىش پرەزيدەنت - ەلباسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، 2019 جىلى قىلمىس 15% تومەندەگەن. اۋىر قىلمىستاردى اشۋ دەڭگەيى 77،5% قۇراسا، اسا اۋىر قىلمىستار بويىنشا كورسەتكىش - 88%.

سونىمەن قاتار، ە.تۇرعىمباەۆ ەلباسىنا ىشكى ىستەر ورگاندارىن رەفورمالاۋ اياسىندا پوليتسياعا حالىقتىڭ سەنىمىن ارتتىرۋ جونىندەگى شارالاردى ىسكە اسىرۋ بارىسى تۋرالى مالىمەت بەردى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار