ايماقتار • 02 ءساۋىر، 2019

iKomek ناۋرىز ايىنداعى توپ-5 قالا ماسەلەسىن جاريالادى

468 رەت كورسەتىلدى

بىرىڭعاي بايلانىس ورتالىعىنا ناۋرىزدا 89 مىڭ ازامات حابارلاسقان. جىل باسىنان 472 مىڭنان استام قوڭىراۋ قابىلداندى، دەپ حابارلايدى قالالىق اكىمدىكتىڭ رەسمي سايتى.

ۇقساس جاڭالىقتار