قازاقستان • 18 ناۋرىز، 2019

ە.ءبىرتانوۆ: قاتەرلى ىسىك دياگنوزىمەن ديسپانسەرلىك بايقاۋدا 181 000 پاتسيەنت تۇر

1339 رەتكورسەتىلدى

2019 جىلعى 1 قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا قاتەرلى ىسىك دياگنوزىمەن ديسپانسەرلىك بايقاۋدا 181 000 پاتسيەنت تىركەلگەن. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ساعاتىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەلجان ءبىرتانوۆ مالىمدەدى.

«2018 جىلى 35 753 ادام العاش رەت ەسەپكە الىندى، ونىڭ 44،3%-ن ەرلەر جانە 55،7%-ن ايەلدەر قۇرايدى. وبىردان قايتىس بولعانداردىڭ اراسىندا ەرلەر 53،8%-دى الىپ وتىر. العاش اۋىرعانداردىڭ 60%-عا جۋىعى - 18 جاستان 63 جاسقا دەيىنگى ەڭبەككە قابىلەتتى جاستاعى ادامدار» دەدى ە.ءبىرتانوۆ.

ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، سىرقاتتانۋشىلىق قۇرىلىمىندا ءسۇت بەزىنىڭ وبىرى (12،6%)، وكپە وبىرى (9،9%)، اسقازان وبىرى (9،9%) الدىڭعى ورىنداردا، ارى قاراي جاتىر موينى وبىرى جانە جۋان ىشەك وبىرى(4،7%) قۇراپ وتىر.

ء«ولىمنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى وكپە وبىرى (16،5%)، اسقازان وبىرى (11،5%)، ءسۇت بەزىنىڭ وبىرى (8،4%) بولىپ وتىر. ونكولوگيالىق پاتسيەنتتەردىڭ جىنىستىق-جاس ەرەكشەلىكتەرى جانە سىرقاتتانۋشىلىق پەن ءولىم قۇرىلىمىنىڭ ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمى ەلدەرىنەن ايىرماشىلىعى جوق» دەدى ول.

سوڭعى جاڭالىقتار

ءۇي جانۋارىنان ۆيرۋس جۇعا ما؟

كوروناۆيرۋس • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار