16 ناۋرىز، 2019

گ.ابدىقالىقوۆا مەن ب.ساپارباەۆ جاڭاوزەن قالاسىندا بىرقاتار نىسانداردى ارالادى

851 رەتكورسەتىلدى

ۇكىمەت وكىلدەرى «جانارىس تىگىن فابريكاسىنىڭ ۇجىمىمەن كەزدەستى، وندا 340-نان استام ادام جۇمىس ىستەيدى، ولاردىڭ 95% - ايەلدەر. كاسىپورىندا مۇناي جانە باسقا دا سالالار ءۇشىن ارنايى كيىمدەر تىگىلىپ شىعادى. مەكەمە باسشىسىنىڭ ايتۋى بويىنشا فابريكاداعى ەڭبەكاقى 136 مىڭ تەڭگەدەن جوعارى. سونداي-اق، "الەۋمەتتىك قامقورلىق" رەسپۋبليكالىق باعدارلاماسى اياسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى مەن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى ءار قايسىسى 6 بالادان تاربيەلەپ وتىرعان 4 كوپ بالالى جانە از قامتىلعان وتباسىلاردىڭ ۇيىنە باردى.

كەزدەسۋ بارىسىندا گۇلشارا ابدىقالىقوۆا مەملەكەت تاراپىنان كورسەتىلەتىن جاڭا الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارىن، ولاردى ىسكە اسىرۋدىڭ ماقساتتارى مەن تەتىكتەرىن ەگجەي-تەگجەيلى ءتۇسىندىردى. سونىمەن قاتار كوپ بالالى انالارعا اتاۋلى الەۋمەتتىك جانە تۇرعىن ءۇي كومەگىن الۋ ەرەجەلەرى تۋرالى ايتىلدى.

بۇگىنگى تاڭدا ماڭعىستاۋدا ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيى -33 928 تەڭگە. ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ 70% - 23 749 تەڭگەنى قۇرايدى. ءدال وسىنداي سومانى ااك الۋعا قۇقىعى بار كوپ بالالى، از قامتىلعان وتباسىلار اي سايىن ءبىر بالاعا الاتىن بولادى. جالپى، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا وسىنداي كومەكتى 14 211 ادام، جاڭاوزەندە 3 مىڭ ادام الاتىن بولادى.

سونىمەن قاتار، وبلىستا اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الاتىن از قامتىلعان كوپ بالالى وتباسىلارعا 100 مىڭ تەڭگە كولەمىندە بىرجولعى كومەك كورسەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.

جۇمىس كۇنىنىڭ سوڭىندا گۇلشارا ابدىقالىقوۆا مەن بەردىبەك ساپارباەۆ حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ ورتالىعىندا بولدى. بۇل جەردە جاڭاوزەن قالاسىندا جىل سوڭىنا دەيىن 5260 جاڭا جۇمىس ورنى اشىلاتىنى ايتىلدى.

گۇلايىم شىنتەمىرقىزى،

«Egemen Qazagstan»

ماڭعىستاۋ وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

ىستىق تاماق تاراتتى

قازاقستان • بۇگىن، 17:59

جاقسى اكىم جالعىز جۇرەدى

تانىم • بۇگىن، 17:02

بەتپەردە كيگەن كوكتەم

تانىم • بۇگىن، 16:55

ۇقساس جاڭالىقتار