ايماقتار • 12 ناۋرىز، 2019

ق.اقساقالوۆ: جەرگiلiكتi اتقارۋشى بيلiككە كەلەتىن وتiنiشتەر ازايدى

818 رەتكورسەتىلدى

سقو اكiمدiگiنiڭ وتىرىسىندا تۇرعىندار الدىنداعى ەسەپتiك كەزدەسۋلەردiڭ قورىتىندىلارى شىعارىلدى. سقو باسشىسى قۇمار اقساقالوۆ اۋدان جانە وكرۋگ اكiمدەرiنە تۇرعىندارعا ماسەلەلەر بويىنشا تۇششىمدى جاۋاپ بەرiپ، ءتۇسiندiرۋ جۇمىستارىن جۇرگiزۋگە تاپسىرما بەردi. بۇل تۋرالى سقو اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى. 

ءوڭiر باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، تۇرعىندار قاجەت اقپاراتتى تولىق كولەمدە الا الماي وتىر. «جالپى، 2018 جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جەرگiلiكتi اتقارۋشى بيلiك تاراپىنا كەلگەن وتiنiشتەردiڭ ازايعانىن كورiپ وتىرمىز. وبلىستان ورتالىق اپپاراتقا، سوتتارعا، سونداي-اق اۋدانداردان وبلىسقا كەلiپ تۇسكەن وتiنiشتەردiڭ ازايۋى بايقالادى. دەگەنمەن، تۇرعىندارعا بار ءمان-جايدى ءتۇسiندiرۋ كەرەك. ول ماسەلە بiر، ەكi نەمەسە ءۇش جىلدا شەشiلۋi مۇمكiن. تۇرعىندار جەرگiلiكتi بيلiكتiڭ بۇل ماسەلەلەرمەن اينالىسىپ جاتقانى تۋرالى بار اقپاراتتى الۋلارى قاجەت» دەدi قۇمار اقساقالوۆ.

وبلىستا بيىل 622 ەسەپتiك كەزدەسۋ ءوتiپ، 2 مىڭعا جۋىق ءوتiنiش پەن ۇسىنىس كەلiپ ءتۇستi. تۇرعىنداردى نەگiزiنەن اباتتاندىرۋ، جولداردى جوندەۋ، اۋىز سۋ جانە الەۋمەتتiك نىسانداردى سالۋ ماسەلەلەرi تولعاندىرادى. 675 سۇراق نەمەسە 34% باقىلاۋعا الىندى. 1326 ساۋال كەزدەسۋ بارىسىندا شەشiلدi. وبلىس اكiمi ەڭ الدىمەن كوپ حالىق تۇراتىن ەلدi-مەكەندەردiڭ ماسەلەلەرiن شەشەمiز دەيدi.

«بiزدە ءۇش جىلدىق بيۋدجەت بەكiتiلگەن. مىسالى، كوپ قارجى جولداردى جوندەۋگە قاراستىرىلعان. بارلىعىن ەسەپتەي كەلە، بiز ادامدار قاي جەردە كوپ تۇرادى، سول جەرگە قاراجات باعىتتاۋدى شەشتiك» دەدi ءوڭiر باسشىسى.

سوڭعى جاڭالىقتار

الماتى: جولاۋشىلار اعىنى مەن كولىك سانى ازايدى

وڭتۇستىك قازاقستان • بۇگىن، 18:10

بەتپەردە كيگەن كوكتەم - 6

قوعام • بۇگىن، 17:09

د دارۋمەنى - ينفەكتسيالاردىڭ «جاۋى»

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 16:47

شىمكەنت: تسيفرلى وتباسىنىڭ ءبىر كۇنى

وڭتۇستىك قازاقستان • بۇگىن، 15:58

ازيانىڭ احۋالى قانداي بولماق

ەكونوميكا • بۇگىن، 15:23

ۇقساس جاڭالىقتار