ايماقتار • 06 ناۋرىز، 2019

سۋ تاسقىنى: ەسىل جانە سارىبۇلاق وزەندەرىنىڭ ارناسىنا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى

887 رەتكورسەتىلدى

يلينكا تۇرعىن الابىنىڭ شىعىس بولىگى، كوكتال-1 تۇرعىن الابى، سارىبۇلاق وزەنى وتەتىن  ايماقتاعى ءوندىرىس تۇرعىن الابى، سونىمەن قاتار گازماشاپپاراتۋرا ساياجاي الابىنا سۋ باسۋ قاۋپى ءتونىپ تۇر، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

وسى جىلعى سۋ تاسقىنىنا قارسى شارالاردىڭ ەرەكشەلىكتەرى تۋرالى قالالىق وتىن-ەنەرگەتيكالىق كەشەنى جانە كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەربول تولەۋوۆ ايتىپ بەردى. «بيىل سۋ تاسقىنىنا قارسى شارالار اياسىندا ەسىل جانە سارىبۇلاق وزەندەرىنىڭ ارناسىنا ەرەكشە ءمان بەرىلۋدە. گاز اپپاراتۋراسى ايماعىندا جانە ءوندىرىس تۇرعىن الابى ايماعىندا ەسىل جانە سارىبۇلاق وزەندەرىنىڭ ارناسىن كەڭەيتۋ بويىنشا جۇمىستار ءجۇرىپ جاتىر. سونىمەن قاتار، سۋ تاسقىنىنا قارسى جۇرگىزىلىپ جاتقان شارالاردىڭ اياسىندا  مايبالىق كولىنەن «نۇرا-ەسىل» كانالىنا دەيىنگى ن. نازارباەۆ اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجاي ماڭىنداعى قولدانىستاعى كانالدا اكىمدىك تازالاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر»، – دەدى ە. تولەۋوۆ.

«سونىمەن قاتار، اقوردا الدىڭداعى ەسىل وزەنىنىڭ ارناسى، م-3 كوپىرىنىڭ جانىنداعى LRT جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى ايماعى، «نۇرلى جول» تەمىرجول بەكەتى ماڭىنداعى ەسىل وزەنىنىڭ ارناسى ۇنەمى باقىلاۋدا»، – دەپ جالعاستىردى ول. اۋدان اكىمدىكتەرى تاسىعان سۋدى سورۋ ماقساتىندا سۋقابىلداعىشتار مەن كارىز جۇيەسى كوللەكتورلارىن تازالاۋ بويىنشا جۇمىستاردى اتقارىپ جاتىر. سۋ استىندا قالۋى مۇمكىن جەرلەر ۇنەمى باقىلاۋدا. ول جەرلەرگە ارنايى مامانداندىرىلعان تەحنيكالار بەكىتىلگەن. سونىمەن قاتار، ۆەدومستۆو باسشىسى تاسقىن كەزىندە قالانىڭ قاي بولىگىنە سۋ باسۋ قاۋپى ءتونىپ تۇرعاندىعىن ايتتى. «سۋ تاسقىنىنا يلينكا تۇرعىن الابىنىڭ شىعىس بولىگى، سارىبۇلاق وزەنى وتەتىن ايماقتاعى ءوندىرىس تۇرعىن الابى، گازماشاپپاراتۋرا ساياجاي الابى، سونىمەن قاتار كوكتال-1 تۇرعىن الابى سۋ استىندا قالۋى مۇمكىن،- دەدى ە. تولەۋوۆ.

2019 جىلعى كوكتەمگى سۋ تاسقىنى كەزەڭىنە قالانى ازاماتتىق قورعاۋدىڭ مەملەكەتتىك جۇيەسىن دايىنداۋ ءۇشىن جوسپار دايىندالعان. ولار كوممۋنالدىق قىزمەتتەردىڭ جانە  ىشكى ىستەر ورگاندارىنان اۆتوموبيل جانە ينجەنەرلىك تەحنيكاسىنان جاساقتالعان، قۇرامىندا 663 ادامنان تۇراتىن جەكە قۇرام، 191 تەحنيكا بىرلىگى، سونىڭ ىشىندە ەكى ءورت ءسوندىرۋ سورعىش ستانتسياسى، 14 ءجۇزۋ قۇرالى، 30 موتوپومپ، سونداي-اق ءبىر تىك ۇشاق بار. سونىمەن قاتار، 23 شاتىر، 400 كەرەۋەت، توسەككە كەرەك-جاراق زاتتار، كولەمى 16،8 مىڭ توننا (قۇم، ۇساق تاس) ينەرتتى ماتەريالداردىڭ، جانار-جاعارماي ماتەريالدارىنىڭ جانە تاماق قورى دايىندالدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار