قازاقستان • 12 اقپان، 2019

سۋ رەسۋرستارى كوميتەتىنىڭ توراعاسى يسلام ابىشەۆ بايانداما جاسادى

269 رەتكورسەتىلدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ كەڭەسىندە «2019 جىلدىڭ تاسقىن سۋ كەزەڭىنە ورتالىق جانە اتقارۋشى ورگانداردىڭ دايىندىعى جونىندە» ماسەلەسى بويىنشا ي.ابىشەۆ بايانداما جاسادى.

كوميتەت توراعاسى تاسقىن سۋلاردى جيناۋ جوسپارى بويىنشا 2017-2025 جىلدار ارالىعىندا 296 جوبانى جۇزەگە اسىرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن ايتتى. ونىڭ ىشىندە 30 جوبا (10 ملن م3 جوعارى) رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت ەسەبىنەن، 266 جوبا (10 ملن م3 جوعارى) جەرگىلىكتى بيۋدجەت ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلعان.

«گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستار ارقىلى تاسقىن سۋلاردى اپاتسىز وتكىزۋ ماقساتىندا سۋ رەسۋرستارى كوميتەتىندە تاسقىن سۋ كەزەڭىندە تاسقىن سۋعا قارسى كوميسسيا قۇرىلدى. وسىنداي كوميسسيالار باسسەيندىك ينسپەكتسيالاردا، «قازسۋشار» رمك مەن ونىڭ فيليالدارىندا قۇرىلعان. سۋ قويمالارى جۇمىسىنىڭ رەجيمىنە كۇندەلىكتى مونيتورينگ بەلگىلەنگەن، بارلىق رەسپۋبليكالىق وبەكتىلەرىندە تاۋلىك بويعى كەزەكشىلىك ۇيىمداستىرىلعان» دەدى ي.ابىشەۆ.

سونداي-اق كوميتەت توراعاسى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار جوبالىق وتكىزۋ مۇمكىندىكتەرىنە دەيىن تاسقىن سۋدىڭ جوعارعى شىعىندارىن قابىلداۋ ءۇشىن دايىن بولۋى ءتيىس ەكەنىن باسا ايتتى.

وسى جاعدايدى پايدالانىپ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردى وزەندەر ارنالارى مەن كانالدارىنا تازالاۋ وتكىزۋگە كوڭىل بولۋگە شاقىردى. مىسالى، استانا قالاسى مەن ارشالى اۋدانىنىڭ اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ جىبەك جولى كەنتىنىڭ ۋچاسكەسىندە ەسىل وزەنى ارناسىن تازالاۋ بويىنشا جۇمىستى وتكىزۋدە ەكەن.

سونىمەن قاتار ول: «بۇرىن ەلدى مەكەندەر ونىڭ ىشىندە ساياجايلار، دەمالىس ورىندارى وزەننىڭ جايىلما ۋچاسكەسىندە سالىنعان، ولاردى سالىستىرمالى تۇردە جوعارى ەمەس سۋ تاسقىنى شىعىستارىندا سۋ باسىپ قالادى» دەپ ەسكەرتتى.

ي.ابىشەۆ كەلتىرگەن مالىمەتكە سۇيەنسەك، قاراعاندى وبلىسىندا سامارقاند سۋ قويماسىنان 300-400 م3/سەك سۋ جىبەرىلگەندە چكالوۆ اۋىلىن – 50 پاتەر/120 ادامدى، سادوۆوە اۋىلىن – 46 پاتەر/211 ادامدى سۋ باسۋ قاۋپى تۋىندايدى. 500-600 م3/سەك سۋ جىبەرىلگەندە چكالوۆ اۋىلىن – 66 پاتەر/120 ادامدى، سادوۆوە اۋىلىن – 46 پاتەر/211 ادامدى، اقتوبە اۋىلىن – 16 پاتەر/72 ادامدى سۋ باسۋ قاۋپى تۋىندايدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ىستىق تاماق تاراتتى

قازاقستان • بۇگىن، 17:59

جاقسى اكىم جالعىز جۇرەدى

تانىم • بۇگىن، 17:02

بەتپەردە كيگەن كوكتەم

تانىم • بۇگىن، 16:55

ۇقساس جاڭالىقتار