ايماقتار • 08 اقپان، 2019

سايرامدا جەرگىلىكتى تۇرعىندار مال بازاردا ايۋ ساتپاق بولعان

1 رەت كورسەتىلدى

تۇركىستان وبلىسى، سايرام اۋدانىندا  جەرگىلىكتى تۇرعىندار كادىمگى ايۋدى مال بازاردا ساتپاق بولعان دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

 

وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى سالتانات قاراكوزوۆا قازىرگى تاڭدا بۇل ءجايت بويىنشا تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن جەتكىزدى. «3 اقپان كۇنى شامامەن ساعات 11:00-دە تۇركىستان وبلىسى سايرام اۋداندىق پوليتسيا بولىمشەسىنە بىرەۋ حابارلاسىپ، سايرام اۋدانى، قارابۇلاق اۋىلىندا ورنالاسقان جاڭا مال بازارىنىڭ اۋماعىندا ايۋ جانۋارىنىڭ تەمىر تور ىشىندە تۇرعانىن ايتقان. كەلىپ تۇسكەن حابارلاما بويىنشا سول كۇنى پوليتسيا، تابيعات قورعاۋ، تۇركىستان وبلىسى اۋماقتىق ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى ينسپەكتسياسى مەن «وحوتزووپروم» ءوب» رمقك ينسپەكتورلارى بىرلەسە تەكسەرىپ، مال بازاردا تەمىر توردىڭ ىشىندە اقشىل-قوڭىر ءتۇستى جابايى ايۋدىڭ تۇرعانىن انىقتادى.

وسى دەرەك بويىنشا ماتەريالدار اۋداندىق پوليتسيا بولىمىنە تاپسىرىلىپ، قىلمىستىق كودەكستىڭ 339-بابىنا («وسiمدiكتەردىڭ نەمەسە جانۋارلاردىڭ سيرەك كەزدەسەتiن جانە قۇرىپ كەتۋ قاۋپi تونگەن، سونداي-اق پايدالانۋعا تىيىم سالىنعان تۇرلەرىمەن، ولاردىڭ بولىكتەرىمەن نەمەسە دەريۆاتتارىمەن زاڭسىز اينالىسۋ») سايكەس رەەسترگە تىركەلدى. قازىرگى تاڭدا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ول تۇرعىننىڭ ايۋدى قايدان الىپ كەلگەنىن، قانداي ماقساتتا ساتپاق بولعانىن انىقتاپ جاتىر»، - دەدى سالتانات قاراكوزوۆا. ال، جابايى ايۋ شىمكەنتتەگى زووباققا تاپسىرىلعان. قازىر ونىڭ كۇتىمىمەن باق قىزمەتكەرلەرى اينالىسۋدا.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ZOOM اكتسيالارى قىمباتتادى

تەحنولوگيا • بۇگىن، 18:02

اپەننين تۇبەگىنە اتتاندى

سپورت • بۇگىن، 16:38

ۇقساس جاڭالىقتار